Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en clausule van eigendomsvoorbehoud

A. Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, verkopen en/of leveringen door firma dormakaba Belgium N.V. te Brugge, hierna te noemen “dormakaba Belgium”, aan haar afnemers, tenzij van enige bepaling in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst door dormakaba Belgium wordt afgeweken;
2. De afnemer wordt geacht deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
3. Deze voorwaarden hebben voorrang boven de door de afnemer bepaalde algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

B. Vertegenwoordigers/agenten
1. De vertegenwoordigers/agenten van dormakaba Belgium zijn niet gemachtigd in haar naam verbintenissen aan te gaan. De contracten door hen afgesloten worden slechts definitief na goedkeuring en bevestiging door de directie.
2. De vertegenwoordigers/agenten van dormakaba Belgium zijn evenmin bevoegd betalingen in ontvangst te nemen of kwijtingen te verlenen, tenzij een door de directie geschreven machtiging wordt vertoond. Dergelijke machtiging is echter alleen geldig voor een gespecifieerd geval.

C. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij dormakaba Belgium schriftelijk een termijn heeft toegezegd, zijn al haar offertes, aanbiedingen en prijsopgaven vrijblijvend.
2. dormakaba Belgium is pas gebonden indien en voorzover zij na ontvangst van één door de afnemer getekende order deze schriftelijk heeft aanvaard, onverminderd de gebondenheid van de afnemer aan zijn order.
3. Indien dormakaba Belgium aan een door haar gedane aanbieding een termijn van aanvaarding heeft verbonden, wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de afnemer vóór afloop van deze termijn schriftelijk aan dormakaba Belgium bericht geeft de aanbieding aan te nemen.

D. Prijzen
1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de grondstoffenprijzen en arbeidslonen, geldend op de datum der offerte, resp. order.
2. dormakaba Belgium is gerechtigd de prijzen van offertes en afgesloten orders aan te passen indien tussen de datum van de offerte of de order en de datum van de aflevering zich een wijziging van grondstoffenprijzen en/of arbeidslonen voordoet.

E. Risico en levering
1. dormakaba Belgium levert zendingen af in haar magazijn te Brugge, St.-Andries.
2. Het tijdstip van de levering is de dag waarop de goederen het magazijn verlaten, resp. aldaar ter verzending/afhaling gereed staan.
3. Vanaf het tijdstip van levering is het risico van de goederen voor rekening van de afnemer.
4. Indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt, is hij niettemin de koopprijs verschuldigd. Bewaring van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
5. Indien de afnemer dormakaba Belgium gelast met de verzending, handelt dormakaba Belgium uitsluitend in hoedanigheid van gevolmachtigde van de afnemer. De goederen, zelfs indien zij vrachtvrij verzonden worden, reizen op verantwoordelijkheid en risico van de afnemer, die de verplichting op zich neemt de toestand van de collo en goederen bij de aankomst na te kijken, om, desgevallend, ten gepaste tijd alle verhaal in te dienen tegen de vervoerders. Tenware aan dormakaba Belgium bijzondere inlichtingen worden gegeven door de afnemer, aangaande de wijze en de middelen van verzending, wordt deze gedaan zonder enige waarborg in de keuze voor het voordeligste tarief of de kortste weg. Alle expeditie- en transportkosten zijn steeds ten laste van de afnemer.
6. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de afnemer overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij uitsluitend de eigendom blijven van dormakaba Belgium zolang de afnemer zijn verplichtingen niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidsintresten nog verschuldigd zijn of ook nog alle bijkomende kosten. Het is aan de afnemer verboden de verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de afnemer zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. In toepassing van bovenstaande bepalingen heeft dormakaba Belgium het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer, en dergelijke ten laste van de afnemer vallen. De afnemer is verplicht aan dormakaba Belgium mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou worden verhinderd door toedoen van de afnemer, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de afnemer van rechtswege aan dormakaba Belgium een schadevergoeding verschuldigd ten belope van € 50 per dag tot op de dag dat de goederen in het bezit van dormakaba Belgium worden gesteld. Dit alles onverminderd het voorrecht van de verkoper waarop deze naar zijn vrije keuze beroep zal kunnen doen. De neerlegging van de factuur ter griffie van de rechtbank van koophandel te dien einde kan geenszins worden geïnterpreteerd als welkdanige verzaking aan één of meerdere van bovenstaande bepalingen.
7. dormakaba Belgium is gerechtigd orders in gedeelten uit te voeren.

F. Betaling
1. De geleverde of geplaatste goederen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting betaald te worden. Na het verstrijken van deze termijn is de afnemer verplicht zonder aanmaning of ingebrekestelling over het factuurbedrag of het openstaand gedeelte daarvan een rente van 1,25 % per begonnen maand te voldoen als verwijlintrest.
2. Elk vervallen bedrag dat niet betaald wordt binnen de 8 dagen volgend op het zenden van een ingebrekestelling, welke zonder verklaring van de afnemer zonder gevolg blijft, zal van rechtswege worden vermeerderd met 20 % met een minimum van € 125 ter forfaitaire en onverminderde vergoeding van de buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd de aan dormakaba Belgium bovendien toekomende rechtsplegingsvergoeding en gerechtskosten.
3. In afwijking van het voorgaande, is dormakaba Belgium telkens, indien daartoe naar het oordeel van dormakaba Belgium aanleiding bestaat, gerechtigd betaling te vorderen vóórdat dormakaba Belgium de goederen aan de afnemer aflevert.
4. De betalingen kunnen door postoverschrijving gebeuren, op voorwaarde dat de rekening van dormakaba Belgium gecrediteerd wordt vóór de vervaldatum. In dit geval is het nodig dormakaba Belgium bericht te geven van de betaling door middel van een postoverschrijving, teneinde de onkosten van het in omloop brengen van kwitanties of wissels te voorkomen.

G. Reklamaties
1. Indien de afnemer binnen 8 dagen na aflevering van onze goederen niet heeft gereklameerd, per aangetekend schrijven, vervalt iedere aanspraak terzake van ondeugdelijke levering.
2. Indien koopwaren worden geweigerd is dormakaba Belgium enkel en alleen gehouden tot het vervangen der geweigerde koopwaren, zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook en met dien verstande dat de vervangen koopwaren eigendom van dormakaba Belgium blijven. Koopwaren mogen slechts teruggezonden worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van dormakaba Belgium.

H. Aansprakelijkheid
1. Hoewel dormakaba Belgium alles in het werk stelt om toegezegde levertijden in acht te nemen, aanvaardt zij voor overschrijding daarvan geen aansprakelijkheid.
2. Overschrijding van een opgegeven levertermijn geeft de afnemer geen recht tot verbreking van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Indien een termijnbetaling is overeengekomen, zal levering c.q. montage pas geschieden na ontvangst van de betreffende termijnbetaling. dormakaba Belgium is gerechtigd de levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van eerder gedane leveringen.
3. Evenmin is dormakaba Belgium aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de goederen van dormakaba Belgium in strijd met de aanwijzingen en voor onjuist of onoordeelkundig gebruik ervan.
4. Gebruiksaanwijzingen en adviezen betreffende de producten van dormakaba Belgium worden gegeven naar bestweten en op grond van ervaring in de praktijk zonder enige aansprakelijkheid van dormakaba Belgium.
5. dormakaba Belgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirekte schade, door de afnemer tengevolge van te late of ondeugdelijke levering geleden.

I. Overmacht
1. Onder overmacht zijn mede begrepen al dan niet voorzienbare storingen in de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten, ook indien deze te wijten zijn aan wanprestaties van dormakaba Belgium’s leveranciers en alle andere al dan niet voorbare storingen in het bedrijf, inclusief stakingen of stilstand in de fabrieken.
2. Indien dormakaba Belgium door omstandigheden buiten haar schuld verhinderd is haar verplichtingen na te komen, heeft zij de keuze tussen: a. het verlengen van de leveringstermijnen – b. het annuleren van de overeenkomst; zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

J. Insolvabiliteit van de afnemer
1. dormakaba Belgium kan elke verdere levering of plaatsing stopzetten en onmiddellijk betaling eisen van de afgeleverde bestellingen, indien mocht blijken dat de financiële toestand van de afnemer aan twijfel onderhevig is.
2. De publicatie van de naam van de afnemer in de lijst der protesten van aanvaarde wissel- en orderbrieven, alsook het niet-betalen van een wissel of een rekening geeft dormakaba Belgium het recht tot onmiddellijke opeising van alle verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de contracten.

K. Annulatie bestelling
Ingeval van annulatie door de afnemer van een bestelling, die nog geen begin van uitvoering heeft gekend, zal ten titel van absoluut forfaitaire schadevergoeding bij toepassing van Art. 1152 van het Burgerlijk Wetboek de afnemer 30 % van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
Ingeval van annulatie door de afnemer na betaling van het tweede voorschot, blijven de voorschotten verworven aan dormakaba Belgium ten titel van absoluut forfaitaire schadevergoeding bij toepassing van Art. 1152 B.W.: dormakaba Belgium zal echter naar keuze ook de totale uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen.

L. Ontbinding
1. In het geval dat de afnemer, om welke reden ook, niet volledig zijn verplichtingen zou nakomen en onder meer zou nalaten één of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, niettegenstaande aangetekende ingebrekestelling hiertoe, alsook in geval van faillissement of invereffeningstelling van de afnemer, kan de verkoop ten laste van de afnemer van rechtswege worden ontbonden na aangetekende melding in die zin. In dit geval is de afnemer van rechtswege gehouden tot de teruggave van de verkochte goederen en tot betalen van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de verkoopprijs, het meer gevorderde door dormakaba Belgium te bewijzen.”
2. Ontbinding of opschorting laten onverkort de overige rechten van dormakaba Belgium, in het bijzonder om van de afnemer vergoeding van de schade te vorderen die dormakaba Belgium als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst lijdt.

M. Tekeningen en beschrijvingen
De vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven het uitsluitend eigendom van dormakaba Belgium. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet door de afnemer gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

N. Handelsmerk
Het medegebruik van het handelsmerk van dormakaba Belgium of van firma’s die door dormakaba Belgium vertegenwoordigd worden, is slechts toegestaan indien dormakaba Belgium resp. de door haar vertegenwoordigde firma(s) voorafgaand schriftelijk daartoe toestemming heeft/hebben verleend.

O. Garantie
1. De aansprakelijkheid van dormakaba Belgium beperkt zich tot het herstellen of het opnieuw leveren van artikelen of onderdelen, waarvan de afnemer bewijst dat daaraan gebreken zijn ontstaan binnen de in het garantiebewijs vermelde garantietermijn, uitsluitend of overwegend als direkt gevolg van de ontworpen konstruktie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. dormakaba Belgium dient in de gelegenheid gesteld te worden de gebreken of defecten te onderzoeken. dormakaba Belgium zal slechts het arbeidsloon en niet de te vervangen onderdelen aan de afnemer in rekening brengen.
2. De garantie vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde goederen of installaties verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of op onoordeelkundige wijze is gebruikt of behandeld c.q. niet juist is onderhouden.
3. Niet nakoming door de afnemer van enige verplichting zijnerzijds, ontheft dormakaba Belgium van de verplichting uit dit artikel alsmede van alle andere verplichtingen.

P. Bevoegdheid
De verkoop en levering geschiedt onder toepassing van het Belgisch Recht en alle hieruitvloeiende geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.


dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge

Tel. : +32 (0)50 45 15 70
Fax : +32 (0)50 31 95 05
info.be@dormakaba.com

teaser_image