Общи условия на "ДОРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

1. Общи разпоредби


1.1 Настоящите Общи условия уреждат търговските взаимоотношения между
"ДОРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД (наричано по-долу в текста „ДОРМА”), с ЕИК
831593916, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, жк
„Дружба 2”, ул. „Хайделберг” № 15 и клиента (наричан по-долу „Клиент”) при
покупка на готови стоки от продуктовата гама на ДOРМА или при
изработване на изделия от ДОРМА по зададени от Клиента параметри.
Общите условия могат да се видят в интернет на адрес www.dorma.bg или
при запитване могат да бъдат предоставени на Клиента. Настоящите Общи
условия уреждат търговските отношения между ДОРМА и Клиента,
независимо от формата на сключване на договора: писмено, по телефон,
телефакс, имейл или по др. начин.
1.2 Условия, отклоняващи се от настоящите Общи условия, са валидни само
тогава, когато ДОРМА е потвърдило изрично, в писмена форма, тяхната
валидност.


2. Основни положения
2.1 Цените на готовите изделия на ДОРМА (дадени в каталог) могат да бъдат
предоставени, при запитване от страна на Клиента, от офиса на
Дружеството. ДОРМА запазва правото си да начислява административните
разходи при малки стойности на поръчките. Опаковката на изделията се
фактурира допълнително. Ако в офертата/потвърждението на поръчката не
е посочено друго, посочените цени се отнасят за доставки франко
офиса/склада на ДОРМА в България (EXW, INCOTERMS 2000).
2.2 Сведенията и скиците, съдържащи се в каталозите, проспектите, както и в
друга фирмена документация, са информативни и необвързващи сведения
за продуктите и не представляват договорни данни за характеристиките на
продуктите. ДОРМА има право да прави промени в параметрите на
изделията по всяко време.
2.3 Договорът между страните се сключва с писмено потвърждение на
поръчката (потвърждение на поръчка) от страна на ДОРМА. В случай на
извършена действителна доставка без потвърждение на поръчката от
страна на ДОРМА, поръчката се счита за потвърдена чрез доставката, при
настоящите Общи условия.
2.4 За своята правна валидност устните заявления на служителите изискват
писмено потвърждение; това важи и за допълнителните уговорки и
споразумения.


3. Доставка и преминаване на риска
3.1 В случай че не е уговорено друго, доставката се осъществява франко
завода на ДОРМА в България (EXW, INCOTERMS 2000) с изключение на
опаковката, която се включва във фактурата отделно. Частичните доставки
са допустими и могат да бъдат калкулирани към фактурата отделно.
3.2 Преминаването на риска от случайно погиване или подреждане на
изделията преминава върху Клиента с предаването на стоката – било с
получаването й от склада на ДОРМА, било с подписване на приемо-
предавателния протокол след доставката и монтажът й от ДОРМА на място,
посочено от Клиента. Рискът от случайно погиване или случайно
повреждане на стоката преминава още преди това върху Клиента, ако той
се забави с приемането или виновно наруши други задължения за
съдействие при извършването на доставката.
3.3 Връщане на стока, извън случаите на рекламация, се приема само с
изричното писмено съгласие на ДОРМА. Клиентът следва да заплати такса
за обработка в размер на минимум 20% от стойността на стоката. Разликата
в стойността на стоката се възстановява по банков път.


4. Доставка/приемане и преминаване на риска в случай на приложение
на разпоредбите на договор за изработка и доставка на изработени от
ДОРМА изделия.
4.1 Приемането на изработеното, предмет на договора, се извършва с
подписването на приемо-предавателен протокол. Клиентът определя лице,
имащо право да подпише от негово име приемо-предавателния протокол.
4.2 ДОРМА предварително уведомява Клиента за деня, в който монтажът ще
приключи. В случай, че при приключване на монтажа, лицето, посочено в
горната точка, не дойде на обекта до 1 час след като е бил уведомен от
представител на ДОРМА за приключването на монтажа, то ДОРМА приема,
че работите са приети без забележки.


5. Срок за доставка и забавяне
5.1 Сроковете за доставка се договарят между страните писмено в зависимост
от вида на изделието, дали то е налично на склад или следва да бъде
поръчано от чужбина и/или изработено от ДОРМА.
5.2 Уговореният срок за доставка започва да тече считано от деня на
окончателното потвърждение на поръчката, но не преди постъпването на
договорената първоначална вноска, както и изясняването на всички
технически въпроси. В случай, че Клиентът направи допълнителни искания
за изменение/допълнение на поръчката, срокът за доставка съответно се
удължава
5.3 Правото на Клиента за получаване на стоката се преустановява, докато
плащанията (първоначалните плащания), изискуеми до предаването на
стоката, не бъдат извършени или не бъдат извършени изцяло.

5.4 В случай на забавяне на доставката поради умисъл или груба небрежност
от страна на ДОРМА, Клиентът има право на обезщетение за вреди,
доказуемо възникнали поради забавянето. Ако забавянето е вследствие на
незначителна небрежност, за всеки ден забава се дължи неустойка в
размер законната лихва, но не повече от 5 % от стойността на поръчката.
5.5 Ако ДОРМА забави доставката с повече от 4 седмици след уговорения краен
срок за доставка, Клиентът има правото да развали договора. Освен това,
след изтичането на срока, Клиентът може да предяви претенция за
обезщетение за вреди вместо извършване на работата, ако забавянето е
възникнало поради умишлено или грубо небрежно поведение от страна на
ДОРМА. Ако по изключение съществува претенция за обезщетение за
вреди вместо извършване на работа, то размерът й не може да надвишава
10 % от стойността на поръчката.
5.6 Ако експедицията бъде забавена по желание на Клиента или поради
причини, за които Клиентът не носи отговорност, ДОРМА е оправомощена
да предприеме складиране и съхраняване на стоката на склад, започвайки
с изтичането на срока, определен с писменото известяване за готовността
за експедиция, и да калкулира на Клиента възникващите поради това
разходи при складиране в собствен склад с минимум 0,5 % от стойността на
фактурата за всеки започнат месец, а при складиране в склад на трети лица
– действително възникналите разходи.


6. Специални условия за изработка и доставка на изработени от ДОРМА
изделия
6.1 Като договорно задължение за съдействие при извършване на изработката,
Клиентът трябва да гарантира наличието на следните условия:
6.1.1 Съгласуване между страните на точните размери на изделията, предмет на
изработката. Приетите от Клиента размери са обвързващи за Клиента. В
случай на разминаване със съгласуваните между страните размери,
разходите за изработката на нови изделия се поемат от страната, по чиято
вина се е получило разминаването.
6.1.2 Осигуряване на готовност по строителната част за извършването на
монтажните работи;
6.1.3 Наличие на връзка с електрическата мрежа, изградена от оторизирани лица
(специалисти), извършена при спазване на най-добрите европейски и
български норми и стандарти. Захранването трябва да бъде изключено и
подсигурено срещу погрешно или неправомерно включване. За всеки
отделен механизъм трябва да се предвиди самостоятелен предпазител от
10А. Електрическата линия трябва да завършва с контактна кутия.
Необходимото мрежово напрежение за автоматичните плъзгащи се врати и
задвижващи механизми за автоматизиране на врати трябва да е 230 V, 50Hz.
6.1.4 Наличие на кабел за управление в съответствие с избраното оборудване
съгласно плана за разположението на кабелите на производителя.
Поставяне на контактни кутии за скритата инсталация и обозначение на
позициите за монтаж от страна на изпълнителите на строителната част, за
6.1.5 Завършване на необходимите зидаро-мазачески, дълбачни работи,
работите по направата на мазилката и замазката. Одобрението на
извършената работата и своевременното изпълнение, са изцяло
задължение на Клиента.
6.1.6 Осигуряване на свободния достъп до мястото за монтажа, както и
почистване на работното място преди започването на монтажните работи,
6.1.7 Наличие на маркировка на местата в грубото строителство в близост до
вратите, показващи точно 1 метър над горния край на пода.
6.1.8 Блокиране на работната зона по време на монтажа от страна на Клиента, за
да се осигурят необоримите условия за монтаж на ДОРМА;
6.1.9 Подсигуряване срещу кражба и повреждане на монтираните предмети и
работни материали до окончателното приемане на изделията;
6.1.10 Наличие на следните характеристики на пода в областта на вратите:
- за автоматични плъзгащи се врати: финално завършен готов под;
- при плъзгащи се врати, предназначени да се отварят навън по време на
евакуация, трябва готовия под в областта на отваряне на крилото да бъде с
лек наклон, така че да се гарантира безпроблемна функция.
- за пестящите пространство врати: изработено готово гнездо в пода за
кутията на насрещника.
6.1.11 Подготвени гнезда за подови релси, ако са съставна част от поръчката.
6.1.12 Достатъчно пространство за закрепване на задвижващия механизъм, както
и достатъчно стабилна основа, необходима за по-късни натоварвания
(точните размери могат да бъдат взети от актуалния продуктов каталог на
ДОРМА).
6.1.13 Направа на съответните ревизионни отвори за инспекция и сервиз при
вграден монтаж при окачени тавани.
6.1.14 Инсталиране (монтиране) на електрически насрещници (устройства за
отваряне) на вратите, включително електрически проводници (само при
задвижващи механизми на врати с панти).
6.1.15 Осигуряване от страна на изпълнителя по строителната част на вратите и
стъклата, които следва да бъдат монтирани, преди началото на монтажа.
6.2 Клиентът следва да осигури да бъдат изпълнени следните работи по
строителната част, за да може ДОРМА да монтира и да въведе в
експлоатация своите изделия:
6.2.1 Извършване и приключване на всички необходими зидаро-мазачески и
дълбачни работи;5
6.2.2 Наличието на монтирани конзолни кутии за скритата инсталация за
управлението на вратата (програмен ключ, аварийно изключване, бутони за
управление, и т.н.);
6.2.3 Надлежно полагане на електрическите кабели, включително на свързването
към електрическата мрежа съгласно плановете за разполагане на кабелите
на ДОРМА;
6.2.4 Завършване и цялостен механичен монтаж на задвижващите механизми,
включително окачване на крилата на вратите, евентуално странични части и
крилата на прозорците;
6.2.5 Монтаж на подовите водачи и направляващи шини, необходимите
предпазни устройства като импулсни датчици (например радари,
инфрачервени лъчи и т.н.), предпазни фотоклетки, включително полагането
на кабелите. Освен това при пневматично управлявани уредби - инсталация
на импулсни датчици и полагане на свързващ маркуч.
6.2.6 Наличие на предварително зададеното напрежение.
6.3 Съгласно БДС EN 16005/ DIN 18650, при автоматичните врати следва да се
направи анализ на риска. За да се изпълни това задължение, Клиентът трябва
да предостави на ДОРМА детайлно описание на строителните дадености в
обкръжението на автоматична врата.
6.4 При виновно нарушаване на задължението за съдействие от страна на
Клиента, ДОРМА има право на обезщетение за вреди. Като подлежащи на
обезщетяване вреди следва да се разглеждат евентуалните допълнителни
разходи за едно повторно докарване за изделията, разходите за складиране
и съхраняване на склад в посочения по-горе размер, един обратен
транспортен курс, както и всякакви други допълнителни разходи, възникващи
при ДОРМА. Ако анализът на опасностите въз основа на подадени от Клиента
неправилни, непълни или допълнително изменени данни се окаже погрешен,
Клиентът е задължен да поеме разходите за евентуално необходимите
работи по допълнителното оборудване/преоборудването. При липсващо
съдействие от страна на Клиента за осигуряване на описаните по-горе
условия, сроковете за изпълнение съответно се удължават.


7. Възнаграждение при извършване на монтажни и сервизни работи
7.1 В случай, че не е уговорено друго, ДОРМА извършва монтажни и сервизни
услуги, както и въвеждания в експлоатация, по определените часови ставки,
съгласно валидната ценова листа на ДОРМА. Времето на пътуване и
транспорт следва да бъде разглеждано като работно време. Ако работите
се извършват по желание на Клиента през нощта, в неделните и
празничните дни, за които се полага допълнително трудово
възнаграждение, те се заплащат допълнително от клиента.6


8. Условия за плащане и забавяне на плащането
8.1 В случай че не е договорено друго, възнаграждението за съответната
доставка е изискуемо при предаването на стоката. При изработка и доставка
на изработени от ДОРМА стоки, 50% от сумата на поръчката се заплаща
след постъпването на потвърждението на поръчката и 40% от сумата на
поръчката се заплаща след съобщението за готовността за експедиция.
Плащането на останалата сума се извършва след доставката. Плащането
се счита за извършено само при заверяването на банковата сметка на
ДОРМА с дължимата сума.
8.2 При забавяне на плащането ДОРМА е оправомощена да начислява лихви
за просрочването в размер, определен в българското законодателство.
Освен това ДОРМА има правото да задържи изделията по всички текущи
договори с Клиента до пълно заплащане на дължимата от Клиента сума.
След безрезултатно изтичане на срока за плащане, поставен на Клиента,
ДОРМА може да развали всички все още неизпълнени договори, като си
запазва правото на предявяване на претенции за по-нататъшна вреда
вследствие на забавянето.


9. Права на собственост/авторски права
9.1 ДОРМА си запазва правото на собственост и авторските права за скици,
чертежи, калкулации и други документи. Това важи по-специално за
документи, които са обозначени като „поверителни”. Преди тяхното
предаване на трети лица клиентът се нуждае от разрешението на ДОРМА.


10. Гаранция
10.1 ДОРМА гарантира ефективната работа на изделията за период от 12
месеца от въвеждането му в експлоатация. Гаранцията влиза в сила след
цялостно заплащане на изделията и наличие на попълнен документ
„Гаранционна карта”. Удължена гаранция (24 месеца) е възможна при
наличие на Сервизен договор.
10.2 Гаранцията не е валидна при:
10.2.1 Монтаж, ремонт или поддръжка, извършени от неупълномощени лица.
10.2.2 Своеволни технически намеси от страна на Клиента, ползване на
резервни части, които не са оригинални, промяна във външния вид на
изделията.
10.2.3 Механични щети по продукта (от удари), както и щети от форсмажорни
обстоятелства природни аномалии (наводнения, пожари и др.), война.
10.2.4 Неспазването на регулярната профилактика на изделията, описана в
Инструкциите за експлоатация.
10.2.5 Гаранцията не покрива подмяната на износващи се части, обозначени
като такива в Инструкцията за експлоатация.


11. Рекламации
11.1 Клиентът следва да провери старателно при получаване на стоката, дори и
само частично, предадената, респективно доставената му стока за
отклонения и дефекти. Проверката чрез визуален контрол не е достатъчна.
Клиентът трябва да извести ДОРМА в писмена форма за очевидните
дефекти незабавно (най-късно 10 дни) след получаването на изделията.
Очевидните дефекти следва да се удостоверят писмено от предаващото
лице – доколкото това е възможно. Претенциите за дефекти са изключени
при нарушение на задължението на Клиента за проверка на изделията.
11.2 Рекламациите следва да се направят писмено пред ДОРМА. Клиентът е
задължен да даде възможност на ДОРМА да провери на място изделията,
за които Клиентът твърди, че имат недостатъци. ДОРМА извършва това за
своя собствена сметка.
11.3 ДОРМА може да откаже да приеме изделия, изпратени от Клиента, за които
не е било предварително писмено уведомено, че ще бъдат върнати и за
които ДОРМА не се е съгласило изрично писмено да ги получи обратно в
офиса си.
11.4 В следствие на претенция за дефект, Клиентът има право на допълнително
изпълнение от страна на ДОРМА на мястото на изпълнението.
Допълнителните разходи като транспортните разходи, възникнали поради
превозването на стоката на друго място, различно от мястото на
изпълнението, както и монтажните и демонтажните разходи са за сметка на
ДОРМА. Ако резултатите от извършената от ДОРМА проверка не
удостоверят наличието на дефекти, изделията се изпращат обратно на
Клиента за негова сметка или ДОРМА има право да фактурира всички
направени разходи във връзка с проверката на Клиента.
11.5 Изключени са претенции за счупване на стъкла и недостатъци, за които
ДОРМА не носи отговорност, възникващи вследствие на ненадлежно
използване, погрешен монтаж или погрешно въвеждане в експлоатация от
страна на Клиента или трети лица, естествено износване, както и
извънредни външни влияния. Не се приемат претенции за недостатъци,
вследствие на липса на техническа поддръжка или на ненадлежна
техническа поддръжка - например неспазване на определените от страна
на производителя интервали за техническа поддръжка или техническа
поддръжка от страна на некомпетентни лица (компетентността се
удостоверява чрез сертификация от ДОРМА). Не се приемат също така
претенции за недостатъци, вследствие на неправилно съхранение и по-
специално стъклените врати следва да се поставят вертикално изправени,
на чиста, суха и щадяща стъкления материал основа (не камък, метал или
други подобни).
11.6 Освен това незначителните отклонения в цвета, доколкото те се намират в
съответствие с допустимите отклонения съгласно нормата за цветовете,
използвани в машиностроенето и строителната техника - RAL и други
лакирания, не следва да се разглеждат като недостатъци, за които ДОРМА
носи отговорност.


12. Непреодолима сила (форсмажор)
12.1 ДОРМА не носи отговорност при наличието на непреодолима сила. За
непреодолима сила по този договор се приемат всички непредвидими и
внезапни събития, които по никакъв начин не могат да бъдат контролирани
от страните и безспорно влияят на изпълнението – война, пожар,
земетресения, наводнения и други природни бедствия, национални стачни
действия и други.
12.2 Страната, която се позовава на непреодолима сила, информира незабавно
другата страна за вида, характера и евентуалната й продължителност. Ако
страните приемат наличие на непреодолима сила, договорените срокове се
продължават са период, съответстващ на периода на действие на
непредвиденото събитие. Ако този период надхвърли 1 месец, страните се
споразумяват допълнително за сроковете на изпълнение.


13. Кореспонденция
13.1 Всяка кореспонденция между страните се счита за извършена ако е
изпратена на посочените от страните адреси.


14. Арбитраж
14.1 За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
14.2 Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове,
противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите
Общи условия по взаимно съгласие. В случай, че съгласие не бъде
постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за услуга
и/или настоящите Общи условия между страните по тях или отнасящи се до
тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното
тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне, прекратяване, както
и спорове за попълване на празноти в Общите условия и договора или
приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат
разрешавани от Търговския арбитражен съд при Националната юридическа
фондация (www.tasnuf.org)


Настоящите Общи условия са приети на: 01.05.2015 година.

teaser_image