Данни и цифри

Фискална година 2014 - 2015

ДОРМА приключва успешно фискалната 2014/15 с подобрени резултати

През разглежданата година ДОРМА Груп увеличи продажбите и реализираните печалби. Съгласно условните, неодитирани отчети, съставени по международните счетоводни стандарти, продажбите на Групата са се повишили с 9.8%, достигайки 1 109.2 милиона евро (предната година: 1 010.3 милиона евро). Органичният растеж възлиза на 4.2%. Допълнителни 0.9 процентни пункта от увеличението се дължат на придобивания, а 4.7 процентни пункта – на промени във валутните курсове. При оперативна брутна печалба (EBITDA) възлизаща на 125.6 милиона евро (предната година: 120.2 милиона евро) и печалба преди лихви и данъци (EBIT) от 97.7 милиона евро (предната година: 89.3 милиона евро), ДОРМА отново увеличава резултатите от предната финансова година с 4.4% и съответно 9.5%. Отчетените придобивания на стойност 1.0 милиона евро и промените във валутните курсове на стойност 8.0 милиона евро допринасят за увеличението на EBITDA. Консолидираният нетен доход е увеличен с 9.9% и възлиза на 78.7 милиона евро, в сравнение със стойността от 71.6 милиона евро за предната година. За финансовата година 2014/15 се предлага дивидент на стойност 55 милиона евро.

 

Капиталовите разходи на ДОРМА за нематериални активи, имоти, машини и съоръжения възлизат на 46.8 милиона евро (предната година: 19.2 милиона евро). Това включва покупката на недвижим имот за Европейския логистичен център във Вупертал. Нетният паричен поток от оперативна дейност нарасна до 79.1 милиона евро (предната година: 67.8 милиона евро). На датата на отчета (30 юни 2015), ДОРМА отново е в крайна сметка без задължения и разполага с нетни разполагаеми средства на обща стойност 112.0 милиона евро (предната година: 135.9 милиона евро). В същото време провизиите за пенсии възлизат на  198.2 милиона евро със съответно покритие, осигурено от частична сума, възлизаща на 16.6 милиона евро.

Броят на служителите (включително стажантите) в Групата нарасна през финансовата 2014/15 година от 7 191 на 7 410.

teaser_image