Bæredygtighed hos DORMA
 Bæredygtighed hos DORMA

Bæredygtighed hos DORMA

Andre billeder:
 • Infrax West, Torhout, Belgien

  Infrax West, Torhout, Belgien
 • Bideford College, Devon

  Bideford College, Devon

Vores engagement i en bæredygtig fremtid

Vi har engageret os i bæredygtig udvikling som et af grundprincipperne i vores virksomhed. DORMA  har som målsætning at sikre både energibesparende og ressourcebevarende produktion, en høj genanvendelsesrate og langtidsholdbarhed for vores kvalitetsprodukter. Via vores omfattende rådgivning, innovative produkter og internationale servicekapacitet er vi i stand til at yde et betydeligt bidrag til energieffektivitet og til at fremme omkostningsbesparelser, der tager udgangspunkt i bæredygtige byggekoncepter. Gennem vores engagement i nationale organisationer i hele verden støtter DORMA ideen om det Grønne Verdens Bygnings Råd (World Green Building Council).

DORMA GRUPPENS GRUNDPRINCIPPER

Vi sikrer overholdelse af vores værdier, mission, vision og strategi via implementering af dertil passende administrative systemer og tilhørende processer. Dette administrative system indeholder bestemmelser om overholdelse af grundlæggende bestemmelser, etablerede standarder, kundekrav og vores egne kvalitetsspecifikationer, og samtidig fremmer vi miljøhensyn og -beskyttelse, effektiv udnyttelse af ressourcer samt en proaktiv tilgang til erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed.

Vi bidrager med vores højkvalitative produkter og omfattende rådgivning og support til energieffektive og omkostningsbesparende løsninger i bæredygtige byggekoncepter.

Vi lever op til kundernes krav og ønsker via

 • ressourceeffektivt, applikationsspecifikt og løsningsorienteret produkt- og procesudviklingsarbejde, 
 • engagement i formulering af tekniske regelsæt og forordninger, 
 • pålidelige produktionsprocesser, der opnås via anvendelse af avancerede produktionssystemer og 
 • forsyningsaktiviteter baseret på de sidste nye logistiske koncepter. 

Tilsammen frembringer disse aspekter, aktiviteter og egenskaber økologisk og økonomisk sunde og holdbare løsninger, der er kendetegnet ved deres kvalitative fortræffelighed. Nye processer og produkter introduceres på grundlag af strenge kriterier for kvalitet, økologisk acceptabilitet, energieffektivitet og erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed.

Vi tilstræber en åben dialog med vores interessenter.

Vi undersøger og evaluerer vores aktiviteter og produkter med hensyn til omkostningseffektivitet, kvalitet, forbrug af naturressourcer, miljøkompatibilitet og forureningspotentiale, energieffektivitet og -forbrug, erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed samt miljøbeskyttelse med det formål at opnå kontinuerlig forbedring. Og vi sikrer os, at vores samarbejdspartnere involveres i alle de relaterede bestræbelser.

Vi forsøger i DORMA Gruppen at implementere vores forståelse af bæredygtighed via specifikke aktiviteter og forholdsregler.

Markante eksempler på dette er brugen af grøn el på alle lokationer i Tyskland og GoGreen-produkter og serviceydelser i det tyske postvæsen.


PRODUKTDEKLARATIONER (EPD)


Miljøvaredeklarationer (EPD) er en internationalt anerkendt øko-mærkning, der er baseret på en holistisk livscyklusvurdering i henhold til ISO 14040/14044. De anvendes til beregning af bygningers bæredygtighed.
Også nogle af DORMAs produkter er forsynet med en miljøvaredeklaration (EPD), som du kan downloade nedenfor.


Download miljøvaredeklarationer (EPD) for DORMA produkter
TS 93 (engelsk)
BTS 80/BTS 80 EMB/RTS 80 EMB (engelsk)
BTS 75 V/RTS 87 (engelsk)
RTS 85/RTS 88/BTS 84 (engelsk)
ITS 96/TS 97 (engelsk)

ED 100/ED 250 (engelsk)
ES 200 (engelsk)
Automatic Revolving Door KTC 2 (engelsk)
Automatic Revolving Door KTC 3/4 (engelsk)
Automatic Revolving Door KTV A (engelsk)
Manual Revolving Door KTV M (engelsk)
Automatic Revolving Door Crane AL 1000/2000/3000 (engelsk)
Manual Revolving Door Crane AL 1000/2000/3000 (engelsk)
Manual Revolving Door Crane SS 2000/3000 (engelsk)

MOVEO (engelsk)
Variflex (engelsk)
Varitrans (engelsk)

Download af fælles EPD

Dørlukkere (engelsk)
Cylindere (engelsk)
Låsekasser (engelsk)

Download medlemscertifikat fra "Institut Bauen und Umwelt (IBU)"
Medlemscertifikat (engelsk)

Sundhedvaredeklarationer (HPD)

HPD-Logo

En Sundhedvaredeklarationer (HPD) er en transparent liste over de materialer eller indhold af en byggevare og de tilhørende virkninger på menneskers sundhed. For følgende produkter kan vi tilbyde HPD:

DORMA BTS 80/ BTS 80 EMB/ RTS 80 EMB (englesk)
DORMA BTS 75 V/ RTS 87 (englesk)
DORMA RTS 85/ RTS 88/ BTS 84 (englesk)

BYGNINGSCERTIFIKATER


Vigtigheden af bæredygtighed fremgår også af den vægt, som organisationer rundt om i verden, som f.eks. Grønne Verdens Bygnings Råd (World Green Building Council) lægger på opfordringerne til at opføre "grønne" bygninger.

Som medlem af forskellige organisationer og som aktiv partner i forskningsprojekter er DORMA involveret i fremtidsorienterede udviklingsprojekter inden for både den kommercielle byggesektor og boligbyggeriet.

Internationale certificeringssystemer som f.eks. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) gør bæredygtighed i bygninger både transparent og målbar. De hjælper klienter med at evaluere de økologiske og økonomiske aspekter af deres byggeri.

Nogle af de vigtigste bygningscertifikater, der findes på verdensplan.
Listen påberåber sig ikke at være udtømmende.

BREEAM, United Kingdom, fra 1990
CASBEE, Japan, fra 2001
DGNB, Tyskland, fra 2008
Green Star, Australien, fra 2003
HQE, Frankrig, fra 2004
LEED, USA, fra 2000


Download medlemscertifikat fra "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)"
Medlemscertifikat (engelsk

Overholdelse af forordninger vedr. materialer

REACH
REACH står for Registrering, Evaluering og Autorisation af kemikalier. REACH-forordningen (EF) nr.1907/2006) er en EU-forordning om kemikalier og regulerer fremstilling, markedsføring, administration og håndtering af industrielle kemikalier. Centralt i forordningen står forpligtelsen til at registrere alle substanser, der fremstilles eller importeres til EU hos det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), samt kravet om, at disse substanser skal vurderes af et medlemsland af den Europæiske Union, og at der sikres en mere omfattende kontrol med visse farlige substanser. Substanser, der er klassificeret som farlige, har begrænsede anvendelsesområder eller er underlagt den nye EU procedure for licensudstedelse.RoHS
RoHS omhandler begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (Restriction of certain Hazardous Substances). RoHS-direktivet (2011/65/EU) begrænser anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres i EU. På baggrund af den stigende mængde "elektronisk affald" har direktivet til formål at forbyde anvendelse af problematiske stoffer i disse produkter.

De følgende substanser er underlagt begrænsning på grundlag af de tilladte maksimale koncentrationer, i vægt procent, i homogene materialer.

Bly (0,1 %)
Kviksølv (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Hexavalent krom (0,1%)
Polybrominerede bifenyler (PBB) (0,1%)
Polybrominerede difenylætere (PBDE) (0,1 %)


Konfliktmineraler

Siden 2010 har børsnoterede selskaber i USA skullet overholde Dodd-Frank-loven (Wall Street Reform and Consumer Protection Act). Denne lov forpligter sådanne børsnoterede selskaber i USA til at offentliggøre og oplyse om eventuel brug af bestemte råvarer med betegnelsen konfliktmineraler, som udvindes, brydes eller produceres i Den Demokratiske Republik Congo eller tilstødende stater. Dette kan indirekte give anledning til bekymring for europæiske virksomheder, som er leverandører til selskaber, som er børsnoteret i USA.
Hvert år skal børsnoterede selskaber i USA oplyse, på basis af en "sortliste", hvorvidt konfliktmineraler fra de ovenfor nævnte stater er nødvendige i forbindelse med fremstilling af produkter eller for produkternes funktionsmæssige integritet. Følgende konfliktmaterialer er omfattet af dette krav:

 • Tantal
 • Tin 
 • Guld 
 • Wolfram

Sådanne varer betragtes dog kun som konfliktmineraler, hvis deres produktion og salg bidrager til at finansiere eller på anden måde støtte væbnede grupper i DR Congo eller tilstødende stater. Hvis der kræves konfliktmineraler til fremstilling af produkter, eller de kræves af hensyn til produkternes funktionsmæssige integritet, har børsnoterede selskaber i USA mere omfattende meddelelsespligt (f.eks. vedrørende de foranstaltninger, der iværksættes for at opfylde deres forpligtelser til agtpågivenhed i forsyningskæden). Dette betyder ikke, at brug af konfliktmineraler er forbudt. Formålet med loven er at forhindre finansiering af væbnede grupper.
Brug af potentielle konfliktråvarer bør undgås lige fra starten, hvor det er muligt. Det vil bidrage til at mindske konflikter i den berørte befolkning, og den humanitære situation vil som følge heraf blive forbedret.

Du kan altid kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål. Send dit spørgsmål til:


materialcompliance@dorma.com