Salgs- og Leveringsbetingelser

DORMA Salgs- og Leveringsbetingelser


1. Leveringsbetingelser
1.1 Alt salg og leverancer fra DORMA Danmark A/S' (herefter
benævnt ”DORMA”) er omfattet af vilkårene i NL 09 med
tillæg NPV 09 samt tekniske leveringsbestemmelser NTLB
02

1.2 I tilfælde af, at kunden / køber har en individuel
samhandelsaftale med DORMA, hvor andre vilkår kan være
aftalt, finder den individuelle samhandelsaftale anvendelse
på samhandlen frem for nærværende almindelige salgs- og
leveringsbetingelser

2. Betalingsvilkår
2.1 Betalingsvilkår er altid i henhold til kundens gældende
samhandelsaftale.
Såfremt der ikke er indgået en specifik samhandelsaftale
med køber finder betalingsbetingelserne i NL 09 anvendelse

3. Ordrebekræftelse
3.1 Købsaftalen er først indgået, når DORMA over for køber
har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse

3.2 Køber er forpligtet til at kontrollere indholdet af
ordrebekræftelsen og straks give meddelelse til DORMA,
såfremt køber ikke er enig i indholdet af ordrebekræftelsen. I
modsat fald er køber forpligtet over for DORMA i henhold til
ordrebekræftelsen

4. Levering
4.1 Leveringen sker for købers regning og risiko (”Ex
Works”) i overensstemmelse med NL 09, medmindre andet
udtrykkeligt er aftalt i en samhandelsaftale eller i forbindelse
med indgåelsen af et enkeltstående salg

5. Returvilkår
5.1 Ved returnering af varer, uanset årsag og mængde,
skal køber inden der sker returnering skriftligt kontakte
DORMA med oplysning om, hvilke varer der returneres
(artikelnummer, ordrenummer eller fakturanummer) samt
returårsagen. Ved defekte varer skal fejlen oplyses, hvorfor
angivelse af ”defekt” ikke er tilstrækkeligt

5.2 DORMA opretter herefter en retursag på baggrund af de
modtagne oplysninger, og såfremt den ønskede returnering
kan godkendes af DORMA, udstedes der en returseddel, som
efterfølgende fremsendes til køber via e-mail, fax eller brev.
Denne skriftlige godkendelse er en forudsætning for alle
returneringer

5.3 Varer, som er specialfremstillet til køber, tages ikke retur
af DORMA

5.4 Returvarerne skal være i ubeskadiget tilstand, komplette
og i originalemballage, medmindre der er tale om en
garantisag / reklamationssag

5.5 Ved returnering skal den modtagne returseddel lægges
sammen med varerne. Dette er en forudsætning for, at
DORMA kan modtage, håndtere og administrere returvarerne
på en korrekt måde

5.6 DORMA forbeholder sig ret til at afvise returvarer, hvor
køber ikke har opfyldt ovenstående returvilkår.

5.7 Reklamation skal altid ske skriftligt i henhold til de
gældende returvilkår hos DORMA og i overensstemmelse
med NL 09

5.8 DORMA forbeholder sig ret til at teste returnerede
defekte varer og eventuelt udbedre fejlen. Testes en vare
fejlfri, eventuelt efter udbedring af en fejl, er DORMA
berettiget til at returnere varen til køber, og køber er i så fald
ikke berettiget til yderligere kompensation i anledning heraf

5.9 Konstaterede defekte varer, som konstateres inden for
reklamationsperioden i NL 09, erstattes generelt med nye
varer. DORMA erstatter kun den defekte del og er derfor ikke
forpligtet til i sådanne tilfælde at erstatte den komplette vare

6. Returafgift
6.1 0 – 3 måneder: Returafgiften udgør minimum 20 % af varens værdi
ekskl. fragt. Returnerede varer krediteres generelt med
fradrag på minimum 20 %, undtaget fejlleveringer fra
DORMA samt andre garanti- og reklamationssager.

6.2 Varer tages ikke retur 3 måneder efter de er købt.

7. Produktansvar
7.1 DORMA er ikke erstatningsansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert håndtering af varen

7.2 Enhver håndteringsteknisk rådgivning fra DORMA er
uden forpligtelse og fritager ikke køberen for ansvaret for
selv at kontrollere, om varen er egnet til det af køberen
planlagte formål

8. Priser
8.1 Alle priser er ekskl. moms og i henhold til den til enhver tid for DORMA
gældende prisliste, på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre.

8.2 Tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret,
medmindre andet fremgår af tilbuddet.

9. Prisjustering
9.1 DORMA forbeholder sig ret til prisjusteringer pga.
ændringer i råvarepriser og eventuelle valutajusteringer


9.2 DORMA forbeholder sig endvidere ret til efter indgået
aftale at debitere køber for uforudsete omkostninger

10. Ordrer
10.1 Ordrer skal sendes skriftligt (f.eks. via e-mail) og indeholde
oplysninger for hvert produkt herunder:

Varenummer, varetekst, antal, pris, ønsket leveringsdato, leveringssted.

10.2 DORMA tilstræber at sende en ordrebekræftelse snarest herefter,
med gældende leveringstid.

10.3 Kunden kan ikke ændre en allerede afgivet ordre som der er
bekræftet med en ordrebekræftelse, uden at DORMA skriftligt accepterer ændringen.

teaser_image