DORMA JA KESTÄVÄ KEHITYS
 DORMA JA KESTÄVÄ KEHITYS

DORMA JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme sitoutuneet kestävään tulevaisuuteen

Muut kuvat:
 • Infrax West, Torhout, Belgien

  Infrax West, Torhout, Belgien
 • Bideford College, Devon

  Bideford College, Devon

Olemme sitoutuneet kestävään tulevaisuuteen

Kestävä kehitys on yksi liiketoimintamme peruspilareista. DORMA pyrkii energian ja luonnonvarojen säästämiseen tuotannossa sekä tuotteiden korkeaan kierrätettävyyteen ja pitkään käyttöikään. Yhtiömme tarjoama laaja-alainen neuvonta, innovatiiviset tuotteet ja kansainvälinen palvelukapasiteetti edistävät merkittävästi energiatehokkuutta ja kestävien rakentamismallien tuottamia kustannussäästöjä. Osallistumalla kansallisten organisaatioiden toimintaan kaikkialla maailmassa DORMA tukee World Green Building Council -neuvoston toiminta-ajatusta.

Varmistamme arvojemme, tehtävämme, visiomme ja strategiamme noudattamisen asianmukaisten johtamisjärjestelmien ja niihin liittyvien prosessien avulla. Nämä johtamisjärjestelmät sisältävät lainsäädännön vaatimusten, vakiintuneiden standardien, asiakasvaatimusten ja omien laatustandardiemme noudattamista koskevat ohjeet sekä edistävät ympäristöstä huolehtimista ja ympäristönsuojelua, luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja ennakoivaa lähestymistapaa työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Tuotteidemme korkea laatu ja tarjoamiemme ohjeiden ja tuen kattavuus edistävät energiatehokkuutta ja kestävillä rakentamismalleilla saavutettavia kustannussäästöjä.

Toteutamme asiakkaidemme vaatimukset ja toiveet:

 • resurssitehokkaalla, sovelluskohtaisella ja ratkaisukeskeisellä tuote- ja prosessikehityksellä, 
 • osallistumalla teknisten sääntöjen ja säädösten laadintaan, 
 • edistyneiden tuotantojärjestelmien takaamilla luotettavilla tuotantoprosesseilla ja 
 • tukemalla toimintaa uusimmilla logistiikkaratkaisuilla. 

Yhdessä nämä näkökohdat, toiminnot ja ominaisuudet tuottavat ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä, erinomaisella laadullaan erottuvia ratkaisuja. Uusien prosessien ja tuotteiden käyttöönottoa ja julkistamista säätelevät tiukat laatua, ekologista hyväksyttävyyttä, energiatehokkuutta sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat kriteerit.

Sidosryhmäviestintämme on avointa.

Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta tarkastelemalla ja arvioimalla toimintaamme ja tuotteitamme kustannustehokkuuden, laadun, luonnonvarojen kulutuksen, ympäristöystävällisyyden, saastepotentiaalin, energiatehokkuuden, energiankulutuksen, työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun näkökulmista. Varmistamme myös liikekumppaniemme sitoutumisen näihin pyrkimyksiin.
DORMA-konserni pyrkii soveltamaan kestävän kehityksen osaamistaan kaikkeen käytännön toimintaansa.

Esimerkiksi kaikissa Saksan toimipisteissämme käytetään vihreää sähköä, ja käytämme Saksan postin GoGreen -tuotteita ja palveluita.Ympäristötuoteseloste (Environmental Product Declaration, EPD) on kaikkialla maailmassa hyväksytty ekomerkki, joka perustuu ISO 14040/14044 -standardin mukaiseen kokonaisvaltaiseen elinkaariarvioon. Ympäristötuoteselosteita käytetään rakennusten kestävän kehityksen mukaisuuden laskemiseen. Eräille DORMA:nkin tuotteille on myönnetty EPD-selosteet, jotka ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.


Lataa DORMA:n tuotteiden EPD-selostukset
TS 93 (englanti)
BTS 80/ BTS 80 EMB/ RTS 80 EMB (englanti)
BTS 75 V/ RTS 87 (englanti)
RTS 85/ RTS 88/ BTS 84 (englanti)
ITS 96/ TS 97 (englanti)

ED 100/ ED 250 (englanti)
ES 200 (englanti)
Automaattinen Karuselli Ovi KTC 2 (englanti)
Automaattinen Karuselli Ovi KTC 3/4 (englanti)
Automaattinen Karuselli Ovi KTV A (englanti)
Manuaalinen Karuselli Ovi KTV M (englanti)

Automaattinen Karuselli Ovi Crane AL 1000/2000/3000 - A (englanti)
Manuaalinen Karuselli Ovi Crane AL 1000/2000/3000 - M (englanti)
Manuaalinen Karuselli Ovi Crane SS 2000/3000 - M (englanti)

MOVEO (englanti)

Lataa sähköiset ympäristöselosteet tästä
Ovensulkimet (englanti)
Avainpesät (englanti)
Lukkorungot (englanti)

Lataa Institut Bauen und Umwelt (IBU) -instituutin jäsenyystodistus
Jäsenyystodistus (englanti)

Health Product Declaration (HPD)

HPD – terveystuoteseloste on raportti rakennustuotteen sisällöstä ja materiaaleista sekä niihin liitttyvistä vaikutuksista ihmisten terveydelle. Seuraaville tuotteille on saatavissa HPD:

BTS 80/BTS 80 EMB/RTS 80 EMB (englanti)
BTS 75 V/RTS 87 (englanti)
RTS 85/RTS 88/BTS 84 (englanti)

Rakennus TodistuksetMittakaava, jolla eri organisaatiot kuten World Green Building Council edistävät vihreää rakentamista, on jälleen yksi osoitus kestävän kehityksen merkityksestä.

Usean organisaation ja tutkimusprojektin aktiivisena jäsenenä DORMA osallistuu tulevaisuuskeskeiseen kehitystyöhön sekä kaupallisen rakentamisen että asuntorakentamisen sektoreilla.

Kansainväliset sertifiointijärjestelmät kuten LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ja BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) tekevät rakennusten kestävän kehityksen mukaisuudesta läpinäkyvää ja mitattavaa. Nämä standardit auttavat asiakkaita arvioimaan valitsemiensa rakennusratkaisujen ekologisia ja taloudellisia ominaisuuksia.

Alla on esitetty joitakin kansainvälisesti käytettyjä rakennussertifikaatteja.
Lista ei ole täydellinen.

BREEAM, Iso-Britannia, vuodesta 1990
CASBEE, Japani, vuodesta 2001
DGNB, Saksa, vuodesta 2008
Green Star, Australia, vuodesta 2003
HQE, Ranska, vuodesta 2004
LEED, Yhdysvallat, vuodesta 2000


Lataa Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) -järjestön jäsenyystodistus
Jäsenyystodistus (englanti)

REACH
REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja hyväksyntä). REACH-asetus (1907/2006/EY) on EU:n kemikaaliasetus, joka säätelee teollisten kemikaalien valmistumista, markkinoille tuontia, hallintaa ja käsittelyä. Asetuksen pääkohtiin kuuluvat kaikkien EU:ssa valmistettujen tai sen alueelle tuotujen aineiden rekisteröinti Euroopan Kemikaalivirastossa (ECHA), jäsenmaiden velvoittaminen näiden aineiden arviointiin ja säädökset eräiden vaarallisten aineiden tarkemmasta valvonnasta. Vaaralliseksi luokiteltujen aineiden käyttö on joko rajoitettu tiettyihin tarkoituksiin tai vaatii yleiseurooppalaista lisensointia.


RoHS
RoHS on lyhenne sanoista Restriction of certain Hazardous Substances (Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen). RoHS-direktiivi (2011/65/EU) rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä EU-markkinoille tuoduissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivin tarkoitus on elektroniikkaromun määrän räjähdysmäisen kasvun johdosta kieltää ongelmallisten aineiden käyttö elektroniikkatuotteissa. 

Seuraavien aineiden pitoisuudet on rajoitettu alla ilmoitettuihin prosenttimääriin homogeenisen materiaalin kokonaispainosta.

Lyijy (0,1 %)
Elohopea (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)
Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)
Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)


Konfliktimineraalit

Yhdysvaltojen pörsseissä listattujen yritysten on pitänyt noudattaa Dodd–Frank-lakia (Wall Street Reform and Consumer Protection -lakia) vuodesta 2010 . Laki velvoittaa USA:ssa listatut yritykset julkistamaan konfliktimineraaleina tunnettujen hyödykkeiden käytön, jos ne on louhittu tai tuotettu Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurivaltioissa. Laki voi vaikuttaa välillisesti eurooppalaisiin yrityksiin, jotka ovat Yhdysvalloissa listattujen yritysten toimittajia.
Joka vuosi USA:ssa listattujen yritysten on tehtävä selkoa "nimeä ja häpeä" -periaatteen mukaisesti, käytetäänkö tuotteiden valmistuksessa tai vaatiiko tuotteiden toiminta yllä mainituista valtoista peräisin olevia mineraaleja. Vaatimus koskee seuraavia mineraaleja:

 • tantaali
 • tina 
 • kulta 
 • volframi

Näitä hyödykkeitä pidetään konfliktimineraaleina ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden tuotanto tai myynti tukee taloudellisesti tai muulla tavalla Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurivaltioissa toimivia aseellisia ryhmiä. Jos tuotteiden valmistukseen tarvitaan konfliktimineraaleja tai jos tuotteiden toiminta vaatii tällaisia mineraaleja, Yhdysvalloissa listattuihin yrityksiin sovelletaan laajempaa ilmoitusvelvollisuutta (joka koskee esim. yritysten toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että niiden koko toimitusketjussa noudatetaan varovaisuusvaatimuksia). Tämä ei tarkoita sitä, että konfliktimineraaleiden käyttö olisi kiellettyä. Lain tarkoituksena on estää aseellisten ryhmien rahoittaminen.
Potentiaalisten konfliktimineraaleiden käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää alusta pitäen. Tällä tavoin voidaan parantaa konfliktin koetteleman väestön tilannetta ja helpottaa humanitaarista hätää.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin näistä aiheista. Osoittakaa kysymykset osoitteeseen:

materialcompliance@dorma.com