Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja društva DORMA Croatia d.o.o.

1. Osnove ugovornog odnosa

1.1 Osnova ugovornih odnosa između društva DORMA Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: DORMA) i ugovornog partnera (u daljnjem tekstu UP) su ovi Opći uvjeti poslovanja. Ovisno o sadržaju i pravnoj naravi ugovornog odnosa dodatno će se primjenjivati posebni uvjeti prema vrsti posla.
Sve izjave vezane za pravne poslove, posebno obvezujuće ponude, potvrde o narudžbi itd. pravno su valjane samo ako su potpisane od strane osoba ovlaštenih za zastupanje DORME. Iz takvih izjava koje su dali ili će dati drugi zaposlenici DORME, ne može se zaključiti da im je dana opća punomoć od strane DORME. To vrijedi za aktualne poslovne odnose i u slučaju sklapanja ugovora putem telefona, faksa, elektroničke pošte ili Interneta.
Uvjeti kupnje odnosno uvjeti poslovanja UP-a koji odstupaju od ovih uvjeta primjenjivat će se na ugovorni odnos samo ako su sastavljeni prije primitka potvrde o narudžbi DORME, odnosno u slučaju da jedna takva potvrda nije sastavljena, pod uvjetom da su prije izvršenja ugovora od strane DORME ispregovarani i sastavljeni u pisanom obliku te ako ih je potvrdila DORMA. Izvršenje ugovora od strane DORME ne zamjenjuje tu pisanu potvrdu.

1.2 Ponude i cjenici su podložni promjenama i neobvezujući. DORMA u svakom trenutku pridržava pravo konkretnog izračuna cijena, posebno imajući u vidu administrativne troškove kod nižih vrijednosti narudžbi. Pakiranje, prijevoz i osiguranje nisu uključeni u cijenu.
Crteži, slike, mjere, podaci o težini i drugi podaci o proizvodima obvezujući su samo ukoliko su izričito ugovoreni. Podaci i slike u katalozima su neobvezujuće informacije o proizvodima za koje DORMA pridržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku.

1.3 Ugovorni odnos zasniva se tek na temelju pisane potvrde o narudžbi izdane od strane DORME i sukladno njenom sadržaju. Ako DORMA ne izda takvu potvrdu, ugovorni odnos zasniva se izvršenjem isporuke sukladno sadržaju uzajamnih pisanih dogovora. Prihvatljive izmjene sadržaja ugovora moguće su u svakom trenutku bez prethodne najave. Prihvatljivima se posebno smatraju tehničke izmjene i prilagodbe aktualnom stupnju razvoja znanosti i tehnologije kao i poboljšanja konstrukcije i korištenja materijala i komponenata.


2. Isporuka i prijelaz rizika

2.1 Ako u ugovoru nije određeno drugačije, isporuka se vrši u skladištu DORME (INCOTERMS 2000). Djelomične isporuke su dopuštene i mogu se posebno naplaćivati.

2.2 Rizik prelazi na UP-a najkasnije nakon što roba napusti skladište DORME. To vrijedi i u slučaju kada se isporuka vrši preko otpremnika. U slučaju nepreuzimanja robe rizik prelazi na UP-a u primjerenom roku naznačenom na pisanoj obavijesti o spremnosti robe za otpremu.

2.3. Ukoliko DORMA u pojedinom slučaju preuzme natrag robu, za što je nužna izričita pisana suglasnost, UP je dužan platiti naknadu za obradu u iznosu od 10% vrijednosti narudžbe, a najmanje 40,00 EUR, po srednjem tečaju HNB-a na dan obračuna, kao i troškove koji su nužni za novu prodaju robe. DORMA će UP-u za preuzetu robu, uzimajući u obzir navedene troškove, odobriti, po svojoj odluci, odgovarajuću bonifikaciju; isplata u gotovini nije moguća. UP ima mogućnost dokazati da povrat robe DORMI nije prouzročio nikakve troškove odnosno da je trošak bio niži.


3. Rok isporuke i kašnjenje

3.1 Ako u potvrdi o narudžbi izričito nije drugačije određeno ili ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, rokovi isporuke su neobvezujući i ne jamčimo za njihovo poštivanje.

3.2 Rok isporuke počinje s danom izdavanja konačne potvrde o narudžbi, ali ne prije uplate dogovorenog predujma koji dospijeva na dan sklapanja ugovora. Poštivanje roka isporuke također pretpostavlja izvršavanje ugovornih obveza od strane UP-a.

3.3 Rok isporuke smatrat će se ispoštovanim, ako je do njegova isteka roba koja je predmet ugovora stigla u skladište DORME, a u slučaju obveze preuzimanja robe od strane UP-a na drugom mjestu, ako je roba bila spremna za otpremu o čemu je UP bio obaviješten pisanim putem.

3.4 Rok isporuke produljuje se za vrijeme trajanja mjera poduzetih u okviru zakonite borbe za radnička prava, posebno štrajkova i zabrana pristupa radnom mjestu u vlastitoj tvornici, te u tvornicama treće strane neovisno o zakonitosti mjera u borbi za radnička prava, ukoliko DORMA ne snosi krivnju za nepoduzimanje mjera opreza i prevencije. Rok isporuke produljuje se i u slučaju nastupa nepredviđenih okolnosti, posebno nestašice sirovina i energenata, u slučaju požara, blokade prometa ili više sile, ukoliko takve prepreke dokazano utječu na proizvodnju ili isporuku predmeta isporuke, i ukoliko su nastupile kod DORME, preddobavljača/poddobavljača ili prijevoznika, a nije ih prouzročila DORMA, pri čemu je odgovornost za blagi nemar isključena. Ako prethodno navedeni događaji onemoguće DORMU u izvršavanju usluge, DORMA ima pravo na raskid ugovora.

3.5 U slučaju kašnjenja u isporuci koje DORMA prouzroči namjerno ili grubim nemarom, UP ima pravo na naknadu štete za koju se može dokazati da je nastala uslijed kašnjenja u isporuci. Ukoliko, odstupajući od izuzeća od odgovornosti navedenih u t. 3.4, UP na temelju obvezujućih zakonskih odredbi ima pravo na naknadu štete zbog blagog nemara DORME, visina te naknade za čitav tjedan kašnjenja ograničena je na 0,5%, odnosno ukupno najviše na 5% neto vrijednosti narudžbe.

3.6 Nakon isteka naknadnog roka od najmanje četiri tjedna koji u slučaju kašnjenja isporuke bude određen DORMI, UP ima pravo na raskid ugovora.
Nakon isteka tog roka UP također ima pravo umjesto izvršenja usluge tražiti naknadu štete, ukoliko je kašnjenje DORMA prouzročila namjerno ili grubim nemarom.
Ukoliko, odstupajući od izuzeća od odgovornosti navedenih u t. 3.4, UP na temelju obvezujućih zakonskih odredbi ima pravo i na naknadu štete nastale uslijed blagog nemara DORME, visina te naknade ograničena je na 50% predvidljive štete, a najviše na 10% vrijednosti narudžbe.

3.7 Ukoliko po želji UP-a ili iz razloga za koje je odgovoran UP dođe do kašnjenja u otpremi robe, DORMA ima pravo, od isteka roka navedenog u pisanoj obavijesti za otpremu robe, uskladištiti robu i zaračunati UP-u time prouzročene troškove u iznosu od najmanje 0,5% iznosa računa za svaki započeti mjesec. Ostala prava proizašla iz kašnjenja ostaju netaknuta.
DORMA također ima pravo nakon isteka navedenog roka raspolagati robom na druge načine i UP-u izvršiti novu isporuku, ili raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.


4. Uvjeti plaćanja i kašnjenje u plaćanju

4.1 Ukoliko nije drugačije određeno, računi dospijevaju na naplatu 30 dana od datuma primitka računa te se plaćaju bez ikakvih odbitaka. Uplata će se smatrati izvršenom tek kada novac bude uplaćen na bankovni račun DORME i kada DORMA njime bude mogla raspolagati. Uplatama će se prvo zatvarati nepodmireni troškovi, zatim kamate, a tek na kraju glavnica. U okviru navedenih skupina potraživanja uplatama će se zatvarati najstarija dugovanja.

4.2 Smatrat će se da UP kasni s plaćanjem, ako ne plati račun najkasnije 30 dana od primitka računa ili istovrijednog poziva na plaćanje.

4.3 U slučaju kašnjenja u plaćanju, DORMA ima pravo zaračunati zatezne kamate u visini od 8 p.p. iznad referentne kamatne stope. DORMA također ima pravo ne izvršiti isporuke odnosno usluge na temelju ugovora s UP-om sve dok joj ne bude uplaćen čitavi iznos ugovorene cijene. Ostvarenje tog prava UP može izbjeći pribavljanjem solidarnog i neograničenog jamstva jedne europske velike banke ili bankovne garancije u visini ukupnih nepodmirenih potraživanja čiji sadržaj mora odobriti DORMA.
Nakon što istekne dodatni rok za plaćanje određen kupcu, DORMA ima pravo raskinuti ugovor kao i sve druge ugovore koji još nisu izvršeni. DORMA pridržava pravo na daljnju naknadu štete zbog kašnjenja u plaćanju.

4.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje ugrožavaju solventnost UP-a, npr. nemogućnost unovčenja čekova, otkaz ili ograničenja kreditnog osiguranja UP-a od strane kreditnog osiguravatelja DORME, DORMA ima pravo u primjerenom roku zatražiti od UP-a predujmove, dodatna jamstva ili uplate bez obzira na drugačiji prethodni dogovor, ili u tom vremenu uskratiti izvršenje usluge. U slučaju da UP ne preda tražena jamstva ili ih ne preda u određenom roku, DORMA ima pravo raskinuti ugovor ili tražiti naknadu štete.


5. Jamstvena prava i prava na naknadu štete na temelju kupoprodajnog prava

Za ugovorne odnose koji predstavljaju kupoprodajni odnos, UP ima sljedeća jamstvena prava prema DORMI.

5.1 Ako izričito nije drugačije određeno, DORMA ne daje jamstvo za stanje robe koja je predmet ugovora.

5.2 Očite odnosno uočene nedostatke i štete UP je dužan bez odgode (14 dana) prijaviti DORMI pisanim putem. U slučaju neispunjenja obveze pregleda i reklamacije robe UP gubi jamstvena prava i prava na naknadu štete.
UP je dužan omogućiti DORMI da sama provjeri postoje li prijavljeni nedostaci te je u tu svrhu, a posebno na izričiti zahtjev DORME, dužan bez odgode i o vlastitom trošku dostaviti reklamiranu robu na pregled na mjesto izvršenja. DORMA nije dužna pregledati robu dostavljenu bez prethodne najave te može uskratiti njen prihvat.
UP ne smije vršiti nikakve preinake na nedostacima, a posebno ne smije na svoju ruku pokušati otklanjati nedostatke, i tu je obvezu dužan prenijeti na svoje kupce. Kršenje te obveze od strane UP-a ili njegovih kupaca imat će za posljedicu gubitak jamstvenih prava i prava na naknadu štete prema DORMI, osim ukoliko UP ne može dokazati da je prijavljeni nedostatak postojao već prilikom predaje robe te da mjere koje je poduzeo on ili njegov kupac nisu uzrok ni nedostatka, ni eventualne nemogućnosti utvrđivanja nedostatka u okviru pregleda od strane DORME.

5.3 UP kao jamstveno pravo prvo ima pravo na uklanjanje nedostatka koje je dužna izvršiti DORMA na mjestu izvršenja. DORMA može umjesto uklanjanja nedostataka oštećenu robu zamijeniti ispravnom. Ukoliko u okviru pregleda DORMA na dostavljenoj robi ne potvrdi postojanje nedostataka, DORMA će robu vratiti UP-u o njegovom trošku. DORMA također može UP-u zaračunati troškove pregleda. To posebno vrijedi u slučaju pregleda robe koja je dostavljena DORMI bez prethodne najave.

5.4 Ukoliko se nedostatak koji je prouzročila DORMA ne ukloni popravkom, jamstveno pravo UP-a načelno je ograničeno na sniženje cijene. Raskid ugovora UP može tražiti samo u slučaju postojanja bitnih nedostataka koji onemogućuju normalno korištenje stvari.

5.5 Za štete uslijed nedostataka koje je prouzročila DORMA uključujući posljedične štete, DORMA snosi odgovornost – neovisno o pravnom razlogu – samo u slučaju namjere ili grubog nemara. To se ne odnosi samo na one štete koje nastanu uslijed nepostojanja određenog svojstva koje je UP trebao osigurati od štete i za čije je postojanje predana garancija. U slučaju blagog nemara DORMA će snositi odgovornost za štete koje su se mogle predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora ili kršenja obveze, samo ako je prekršila važne ugovorne obveze. Bitnim ugovornim obvezama smatraju se one obveze čije je poštivanje nužno za ostvarenje svrhe ugovora.

5.6 Jamstvena prava i prava na naknadu štete isključena su u slučaju nepropisnog korištenja robe, vršenja preinaka na proizvodima bez suglasnosti DORME, nestručne montaže, prirodnog trošenja, pogrešnog rukovanja ili održavanja, pogrešne ugradnje i drugih ekstremnih vanjskih utjecaja.

5.7 Jamstvena prava UP-a se gase nakon isteka jedne godine od dana isticanja zahtjeva UP-a prema DORMI. Jamstveni rok produljuje se na dvije godine, ako UP ili njegov kupac u roku od tri mjeseca od puštanja u rad s DORMOM sklope ugovor o održavanju.


6. Pridržaj prava vlasništva

6.1 DORMA pridržava pravo vlasništva na robi koju je ona isporučila kao i na predmetima koji nastanu njenom obradom ili preradom sve do isplate čitave ugovorene kupoprodajne cijene. U slučaju neisplate ili kašnjenja s isplatom DORMA Croatia d.o.o. ovlaštena je raskinuti kupoprodaju, te onemogućiti korištenje isporučenih predmeta.

6.2 Robu na kojoj postoji pridržaj prava vlasništva UP je dužan odvojeno skladištiti i posebno označavati u svojim poslovnim knjigama. Eventualnu obradu i preradu robe UP će izvršiti za DORMU što neće rezultirati nikakvim obvezama za DORMU. Ako robu na kojoj postoji pridržaj prava vlasništva UP obradi s artiklima u njegovom vlasništvu, DORMA ima isključivo pravo vlasništva na novim stvarima. Ako UP obradi robu za koju DORMA pridržava pravo vlasništva s drugim artiklima koji nisu u vlasništvu UP-a, DORMA će imati pravo suvlasništva na novoj stvari razmjerno vrijednosti obrađene robe za koju pridržava prava vlasništva u odnosu na druge artikle u vrijeme obrade/prerade. Suvlasnički udjeli nastali kombiniranjem, spajanjem ili miješanjem isporučene robe s drugim stvarima i pravo posjedovanja istih UP već sada prenosi na DORMU. UP će posjedovati te stvari kao čuvar za DORMU.
Fiducijarni prijenos prava vlasništva, davanje u zalog kao i druge vrste raspolaganja koje ugrožavaju prava DORME nisu dopuštena.

6.3 Potraživanja koja pripadaju UP-u na temelju daljnje prodaje ili drugog pravnog razloga koji se tiče robe na kojoj postoji pridržaj prava vlasništva, uključujući potraživanja naknade štete zbog oštećenja ili uništenja robe na kojoj postoji pridržaj prava vlasništva, neovisno o tome je li se radi o ugovornim ili zakonskim zahtjevima protiv prouzročitelja štete, osiguravajućeg društva ili ostalih trećih strana, UP već sada ustupa DORMI u punom iznosu.

6.4 Ako robu na kojoj postoji pridržaj prava vlasništva UP proda zajedno s vlastitom robom ili robom treće strane u neprerađenom stanju, UP će potraživanja proizašla iz takve prodaje ustupiti DORMI, na njen zahtjev, u visini vrijednosti robe za koju DORMA pridržava pravo vlasništva.

6.5 Ako obradom ili preradom robe za koju DORMA pridržava prava vlasništva s robom drugih isporučitelja DORMA stekne suvlasništvo na novonastalom predmetu, DORMI će biti ustupljen dio potraživanja koji je razmjeran njenom suvlasničkom udjelu, ako se taj udio može izračunati; u suprotnom, DORMI će biti ustupljen fakturirani iznos obrađene robe za koju DORMA pridržava pravo vlasništva.

6.6 Ako se obrada odnosno prerada robe vrši u okviru ugovora o djelu (izvršitelj obrađuje tuđe predmete) ili ugovora o dostavi djela (izvršitelj osigurava materijal potreban za obradu), UP također unaprijed ustupa DORMI pravo na dio naknade za obavljeni rad koji je razmjeran vrijednosti obrađene robe za koju DORMA pridržava pravo vlasništva.

6.7 Ako se prethodno navedena potraživanja UP-a unesu u kontokorentni odnos, kontokorentna potraživanja će se punom iznosu ustupiti DORMI. Nakon saldiranja na njihovo mjesto dolazi saldo koji će se smatrati ustupljenim do visine prvotnih kontokorentnih potraživanja. Nakon prestanka ugovornog odnosa isto vrijedi za završni saldo.

6.8 Dokle god UP ispunjava svoje obveze, ustupanje potraživanja tretira se kao prešutno ustupanje, a UP je ovlašten za naplatu potraživanja. UP je dužan zasebno knjižiti ili držati iznose primljene za ustupljena potraživanja.

6.9 PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
Temeljem čl. 462. i čl. 463. Zakona o obveznim odnosima, prodavatelj DORMA Croatia d.o.o. pridržava pravo vlasništva na svim pokretninama isporučenim temeljem ovog računa i poslije predaje kupcu, sve dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti. U slučaju neisplate ili kašnjenja s isplatom DORMA Croatia d.o.o. ovlaštena je raskinuti kupoprodaju, te onemogućiti korištenje isporučenih predmeta.
Ova klauzula odnosi se i na sve treće osobe kojima bi kupac ustupio na bilo koji način isporučene predmete.


7. Dopuštenost prijeboja i zadržavanja plaćanja zbog protupotraživanja

7.1 Prijeboj potraživanja UP može izvršiti samo ako se radi o potraživanjima koja je priznala DORMA i koja su utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom.

7.2 Zadržavanje uplata od strane UP-a je isključeno ukoliko protupotraživanja proizlaze iz drugog ugovornog odnosa. Ako protupotraživanja proizlaze iz istog ugovornog odnosa zadržavanje plaćanja je dopušteno samo ako se radi o protupotraživanjima koje je priznala DORMA i koja su utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom.


8. Mjerodavno pravo, nadležni sud, djelomična ništetnost

8.1 Za pravne odnose između DORME i kupca mjerodavno je isključivo pravo Republike Hrvatske, uz isključenje kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava, Haške konvencije o međunarodnoj prodaji robe i Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

8.2 Za svaki pravni posao za koji vrijede ovi Opći uvjeti poslovanja mjesto izvršenja je – ako je to zakonski dopušteno – dotično poslovno sjedište DORME, kao i za tužbe podignute od strane DORME i tužbe podignute protiv DORME.
Sve sporove između UP-a i DORME rješavat će isključivo stvarno nadležni sud za grad Zagreb.

8.3 Ukoliko pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja postanu ništetne, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Ništetna odredba ima se zamijeniti valjanom odredbom koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara gospodarskom cilju ništetne odredbe.

(Verzija od 2.12.2013)

teaser_image