Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser


1. Forholdet til NL 09
Disse salgs- og leveringsbetingelsene regulerer NL 09
(Alminnelige leveringsbet. utgitt av nordiske industriorg.). I
tillegg gjelder NPV 09, samt Tekniske leveringsbet. for lås og
beslag NTLB 02. På områder ikke regulert i DORMAs salgs
og leveringsbet. gjelder NL 09.


2. DORMAs garanti
Dersom et produkt har mangel, forplikter DORMA seg
til å utbedre manglen eller levere nytt produkt. Frakt-og
portoutgifter i forbindelse med dette skjer for DORMAs
regning og skal skje på den måten DORMA bestemmer.
Kostnader som kjøper har i forbindelse ved mangelen som
f.eks. demontering, tapt arbeidsfortjeneste ved transport til
post eller transportør etc., bekostes av kjøperen. Garantien
gjelder ikke ved feil bruk/montering/vedlikehold, hærverk,
mangelfulle opplysninger om bruksområde eller annet som
skyldes kjøperens forhold. Garantien dekker heller ikke
komponenter som må forventes å ha en kortere levetid enn 1
år. Garantien gjelder 1 år fra leveringen skjer.


3. Øvrig ansvar ved mangler
Dersom DORMA ikke har utbedret mangelen eller levert
nytt produkt innen rimelig tid etter at kjøper har reklamert,
kan kjøper la andre utføre nødvendig reparasjon m.v. eller
kreve prisavslag i h.h.t. NL 09. I begge tilfeller begrenset til
15% av produktets fakturerte beløp. Kjøper kan heve avtalen
dersom mangelen er vesentlig. Ethvert ansvar for mangler
faller bort 1 år etter at produktet er levert.


4. Undersøkelsesplikt og reklamasjoner
All teknisk rådgivning fra DORMA er veiledende. Kjøper
plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål
han vil benytte det til. Dersom kjøperen ikke reklamerer
på produktet senest innen to uker etter at han oppdaget
eller burde oppdaget mangelen mister han retten til å gjøre
manglene gjeldende.


5. Betalingsbetingelser og pris
Betalingsbet. avtales i hver enkelt kundeavtale. Dersom
kjøpesummen ikke betales i tide, beregnes lovens rente fra
det tidspunkt betaling skulle skjedd. Samtlige priser er eks.
MVA


6. Ansvar ved forsinkelse
Ved forsinkelse som ikke kan tilskrives de fritagelsesgrunner
nevnt i NL 09 skal DORMA betale konvensjonalbot angitt i
pkt. 13 i NL 09. Krever kjøperen dette må han gi DORMA
melding uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at
levering skulle skjedd. Dersom produktet er tilvirket for
kjøperen etter hans spesifikasjoner kan kjøperen bare heve
kjøpet dersom hans formål med kjøpet vil bli vesentlig
forfeilet som følge av forsinkelsen. Utover ovennevnte og det
angitte i NL 09 har DORMA ikke ansvar ved forsinkelser


7. Eiendomsforbehold
DORMA har pant i de solgte produktene som sikkerhet
for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og
omkostninger til de er betalt.


8. Insolvens, kontraktsbrudd
Dersom det er sannsynlig at kjøper ikke kan oppfylle sin del
av kjøpsavtalen, kan DORMA kreve at det stilles sikkerhet i
form av bankgaranti. Kan sikkerhet ikke stilles kan DORMA
kreve umiddelbar betaling


9. Oppdelte leveranser
Om avtalen gjelder oppdelte leveranser skal hver enkelt
leveranse betraktes som et enkeltstående salg


10. Returavgift
DORMA kan i spesielle tilfeller godkjenne returer i uåpnet
originalforpakning selv om det hverken foreligger forsinkelse
eller mangler. DORMA betinger seg en returavgift på 20%


11. Ansvar overfor kjøperens kunder
Dersom kjøper videreselger produktet til tredjemann
er DORMAs ansvar overfor tredjemann begrenset til de
regulerte avtaler mellom kjøper og DORMA


12. Voldgift
Tvist mellom partene kan ikke bringes inn for de ordinære
domstoler, men avgjøres gjennom voldgift jr. tvistemålsloven
kap. 32 med Oslo som verneting


13. Prisjustering
DORMA Norge AS forbeholder seg retten til å justere
prisene i avtaleperioden, dersom det oppstår uforutsette
kostnader for eksport-, import, tollavgifter og skatter på
våre produkter fra våre underleverandører. Vi reserverer oss
også for evt prisjusteringer p.g.a endring i råvarepriser eller
valutaendringer.

teaser_image