BÆREKRAFT HOS DORMA
 BÆREKRAFT HOS DORMA

BÆREKRAFT HOS DORMA

andre prosjekt bilder:
 • Infrax West, Torhout, Belgien

  Infrax West, Torhout, Belgien
 • Bideford College, Devon

  Bideford College, Devon

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Bærekraftig utvikling er ett av grunnprinsippene for vår forretningsdrift. DORMAs mål er å sikre en energi- og ressursbesparende produksjon, høyt nivå av gjenvinning og resirkulering og lang levetid for produktene våre. Med omfattende rådgivning, nyskapende produkter og internasjonal serviceorganisasjon kan vi gjøre en betydelig innsats for energieffektivitet og drive kostnadsbesparinger på grunnlag av bærekraftige byggekonsepter. Via vårt engasjement i internasjonale organisasjoner over hele verden støtter vi hos DORMA tanken bak World Green Building Council.

DORMA GRUPPENS RETNINGSLINJER

Vi sikrer at våre verdier, mål, visjoner og strategier overholdes gjennom implementering av tilsvarende ledelsessystemer og tilhørende prosesser. De nevnte ledelsessystemene omfatter regler som gjelder overholdelse av lovbestemmelser og forskrifter, etablerte standarder, kundekrav og våre egne kvalitetsspesifikasjoner, samtidig som de fremmer miljøvern og konservering, effektiv utnyttelse av ressurser og en proaktiv tilnærming til helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Med våre høykvalitetsprodukter og omfattende rådgivning og støtte bidrar vil til energieffektivitet og kostnadsbesparinger i bærekraftige byggekonsepter.

Vi oppfyller kundenes behov og ønsker gjennom

 • ressurseffektiv, bruksspesifikk og løsningsorientert produkt- og prosessutvikling 
 • medvirkning i utformingen av tekniske regler og forskrifter 
 • pålitelige produksjonsprosesser oppnådd gjennom bruk av avanserte produksjonssystemer 
 • leveranseoperasjoner på grunnlag av de aller nyeste logistikkonsepter 


Samlet vil disse aspektene, aktivitetene og attributtene gi økologisk og økonomisk bærekraftige løsninger som kjennetegnes av sin høye kvalitet. Nye prosesser og produkter innføres på grunnlav av strenge kriterier som styrer kvalitet, økologisk akseptabilitet, energieffektivitet og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi arbeider for en åpen kommunikasjon med alle interessenter.

Vi undersøker og evaluerer våre aktiviteter og produkter angående kostnadseffektivitet, kvalitet, forbruk av naturressurser, miljøkompatibilitet og potensial for forurensning, energieffektivitet og -forbruk, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og beskyttelse av miljøet med et mål om stadig forbedring. Og vi forsikrer oss om at våre forretningspartnere er involvert i alle våre bestrebelser.

Innenfor DORMA-gruppen arbeider vi for å implementere vår forståelse av bærekraft gjennom bestemte aktiviteter og tiltak.

Noen av de viktigste eksemplene er bruk av grønn elektrisitet på alle våre tyske anlegg eller bruk av GoGreen-produkter og -tjenester fra Deutsche Post.

PRODUKTDEKLARASJONER (EPD)


EPD (Environmental Product Declarations) er et globalt akseptert miljømerkesystem, og er basert på en holistisk livssyklusevaluering i henhold til ISO 14040/14044. De brukes til å beregne bærekraften i bygninger. Også noen av DORMAs produkter er utstyrt med EPDer som du kan laste ned nedenfor.


Nedlasting av DORMA produkt EPDer
TS 93 (engelsk)
BTS 80/BTS 80 EMB/RTS 80 EMB (engelsk)
BTS 75 V/RTS 87 (engelsk)
RTS 85/RTS 88/BTS 84 (engelsk)
ITS 96/TS 97 (english)

ED 100/250 (engelsk)
ES 200 (engelsk)
Automatic Revolving Door KTC 2 (english)
Automatic Revolving Door KTC 3/4 (english)
Automatic Revolving Door KTV A (english)
Manual Revolving Door KTV M (english)
Automatic Revolving Door Crane AL 1000/2000/3000 - A (english)
Manual Revolving Door Crane AL 1000/2000/3000 - M (english)
Manual Revolving Door Crane SS 2000/3000 - M (english)

MOVEO (engelsk)
Variflex (engelsk)
Varitrans (engelsk)

Nedlasting av felles EPDer
Dørlukkere (engelsk)
Sylindere (engelsk)
Låskasser (engelsk)

Nedlasting av medlemssertifikat for "Institut Bauen und Umwelt (IBU)"
Medlemssertifikat (engelsk)

Helsevaredeklarasjon (HPD)

En Helsevaredeklarasjon (HPD) er en transparent liste over de materialer eller innhold i en byggevare og de tilhørende virkninger på menneskers helse. For følgende produkter har vi HPD tilgjengelig:

BTS 80/BTS 80 EMB/RTS 80 EMB (english)
BTS 75 V/RTS 87 (english)
RTS 85/RTS 88/BTS 84 (english)

BYGGESERTIFIKATER


Betydningen av bærekraft fremkommer også av i hvor stor utstrekning organisasjoner over hele verden – så som World Green Building Council – oppmuntrer til å bygge «grønne» bygg.

Som medlem i en rekke organisasjoner og en aktiv partner i forskningsprosjekter er DORMA involvert i fremtidsrettet utviklingsarbeid både innen sektorene for kommersielle bygg og for boliger.

Internasjonale sertifiseringssystemer som for eksempel LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) gjør bærekraften i bygg gjennomsiktig og målbar. De hjelper klienter å evaluere byggenes miljømessige og økonomiske egenskaper.

Noen av de viktigste, globalt tilgjengelige sertifiseringene i byggebransjen:
Listen påstås ikke å være komplett.

BREEAM, Storbritannia, siden 1990
CASBEE, Japan, siden 2001
DGNB, Tyskland, siden 2008
Green Star, Australia, siden 2003
HQE, Frankrike, siden 2004
LEED, USA, siden 2000

Last ned medlemssertifikatet for «Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)»
Medlemssertifikat (engelsk)

Materialoverholdelse

REACH
REACH står for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (registrering, evaluering og godkjenning av kjemikalier). REACH-forordningen (EC nr. 1907/2006) er en EU-forordning for kjemiske stoffer som styrer produksjon, markedsføring og salg, administrasjon og håndtering av industrielle kjemikalier. Kjernen i forordningen er plikten til å registrere alle stoffer som blir produsert i eller importert til EU, hos den europeiske kjemikaliemyndigheten (ECHA), kravet om at disse stoffene evalueres av medlemsstatene i EU, og bestemmelser om strengere kontroll med enkelte farlige stoffer. Stoffer som er klassifisert som farlige, får begrensede bruksområder eller blir underlagt en ny, europeisk lisensieringsprosess.


RoHS
RoHS står for Restriction of certain Hazardous Substances (begrensning av enkelte farlige stoffer) RoHS-direktive (No. 2011/65/EU) begrenser bruken av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr som markedsføres i EU. I og med en enorme opphopningen av «elektronisk søppel» er målet å forby bruk av problematiske materialer fra slike produkter. 


Følgende stoffer er underlagt begrensninger på grunnlag av tillatte maksimumskonsentrasjoner, i vektprosent, i homogene materialer.

bly (0,1 %)
kvikksølv (0,1 %)
kadmium (0,01 %)
seksverdig krom (0,1%)
polybromerte bifenyler (PBB) (0,1%)
polybromerte difenyletere (PBDE) (0,1 %)


Konfliktmineraler

Siden 2010 har amerikanske børsnoterte selskaper måttet opptre i samsvar med Dodd-Frank-loven (Wall Street Reform og Consumer Protection Act). Loven pålegger amerikanske børsnoterte selskaper å varsle og legge frem opplysninger om sin bruk av såkalte konfliktmineraler som utvinnes, mineres eller produseres fra Den demokratiske republikken Kongo og nabolandene. Dette kan indirekte ha konsekvenser for europeiske selskaper som er leverandører til amerikanske børsnoterte selskaper.
Hvert år skal amerikanske børsnoterte selskaper oppgi informasjon om konfliktmineralene fra de ovennevnte statene er nødvendig for produksjon eller bruk av produkter. Denne informasjonen skal inneholde navn på involverte aktører. Konfliktmaterialer som omfattes av dette kravet, er som følger:

 • tantal
 • tinn 
 • gull 
 • wolfram

Slike materialer skal likevel bare anses som konfliktmineraler hvis produksjon og salg av dem bidrar til å finansiere eller på annen måte støtte væpnede grupper i Den demokratiske republikken Kongo og nabolandene. Ved bruk av konfliktmineraler til produksjon eller bruk av produkter, pålegges det en bredere opplysningsplikt for amerikanske børsnoterte selskaper (dvs. i tilknytning til tiltakene som iverksettes for å opprettholde aktsomhetsplikten i forsyningskjeden). Dette betyr ikke at det er forbudt å bruke konfliktmineraler. Formålet med loven er å forhindre finansiering av bevæpnede grupper.
Bruken av potensielle konfliktmaterialer bør unngås fra første stund der det er mulig. Dette vil føre til et lavere konfliktnivå i den berørte befolkningen, og den humanitære situasjonen vil bli bedre.

Hvis du skulle ha spørsmål er du velkommen til å kontakte oss. Send ere spørgsmål til:

Environment Manager
DORMA Scanbalt
Lau Ziegler
lau.ziegler@dorma.com