DINE PLIKTER

Hvorfor gjennomføres service på dører

REGELVERK OG BESTEMMELSER

DORMA er her for å hjelpe deg med å ivareta sikkerheten i bygningen. Dører er et viktig element i bygningen. Hvis de ikke kontrolleres jevnlig eller holdes ved like, kan de bli et faremoment. Regelverk pålegger alle eiere av og beboere i bygg en aktsomhetsplikt for å sikre at dører og tilhørende utstyr i bygningene blir jevnlig vedlikeholdt av en kompetent organisasjon eller person.


Det er viktige regelverk som påvirker fremskaffingen og vedlikeholdet av dører, og som du må kjenne til. Vi kan gi deg ekspertråd om hvordan du oppfyller pliktene dine i henhold til tilgjengelighet, brannsikkerhet og generelle HMS-krav.


HMS-regelverk


I henhold til forpliktelsene i Storbritannias Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 har arbeidsgivere en generell aktsomhetsplikt for å sikre HMS-rettighetene til de som bruker bygningen, i den grad det er rimelig mulig. Disse forpliktelsene faller under del 4 av loven Health and Safety at Work Act 1974.


Du må sikre at eiendommen er sikker ved å vedlikeholde dørene med jevne mellomrom og i samsvar med gjeldende standarder. Dette vedlikeholdet skal også dokumenteres. Hvis det oppstår feil på dørene og det forårsaker skade, kan du holdes ansvarlig for dette.


Automatiske dører er klassifisert som maskiner i henhold til Det europeiske maskindirektivet, og de reguleres også av BS EN 16005:2012 – Elektrisk drevne dører. Denne standarden erklærer at automatiske dører, inkludert beskyttende enheter og sikkerhetssystemer, skal vedlikeholdes jevnlig i henhold til produsentens spesifikasjoner, og at den anbefalte frekvensen for funksjonskontroll av sikkerhetsfunksjoner og -enheter er minst én gang per år.

EN 16005:2012

EN 16005:2012 krever at for å oppnå sikker bruk, pålitelighet på lang sikt samt driftseffektivitet må elektrisk drevne dører (inkludert beskyttende enheter og sikkerhetssystemer) vedlikeholdes jevnlig i henhold til produsentens spesifikasjoner. De gir også mer detaljert informasjon om frekvensen på vedlikeholdet som skal utføres.

Standarden anbefaler en frekvens for service av automatiske dører på minst én gang per år. Denne frekvensen er avhengig av bruk, trafikk osv. Alle Dormas serviceavtaler samt hvor ofte vi kommer, er utarbeidet for i henhold til dine behov, din bruk og kravene som gjelder for utstyret.
I henhold til EN 16005 er det også påkrevd at eier/beboer utfører jevnlig risikovurdering og kontroll. Det er eierens ansvar å forsikre at automatisk dørutstyr vedlikeholdes jevnlig i henhold til produsentens spesifikasjoner. Det er også eierens ansvar å sikre at vedlikeholdet dokumenteres i utstyrets loggbok.

Instruksjonene for rutinemessig vedlikehold skal inneholde enkle generelle instruksjoner. De skal også indikere hva slags vedlikehold som kan utføres av eieren uten at det kreves spesifikk kompetanse, og hva slags vedlikehold som skal utføres av profesjonelle.

Manuelle dører som ikke vedlikeholdes, kan sette seg fast, være støyende, smelle igjen, gå for sakte eller ikke være mulig å lukke helt. Hvis dette skjer med en vanlig dør, er den usikker eller i beste fall et irritasjonsmoment, men for en branndør kan det være dødsfarlig.

Dørlukkere festes på dørene ikke bare på grunn av brannsikkerhet, men også på grunn av privatliv, støyreduksjon og sikkerhet. De må kontrolleres jevnlig for å sikre at de lukker som de skal, at de oppfyller kravene for brannsikkerhet, og at de gir lett adkomst for alle brukerne av bygningen.

Tilgjengelighet og manuelle dører

The Equality Act, som omhandler likestilling, pålegger en aktsomhetsplikt for tjenesteleverandører om å fjerne de fysiske hindringene som forhindrer mennesker fra å få tilgang til en tjeneste. Den spesifikke funksjonen til dørlukkere som oppfyller dette kravet, er beskrevet i byggforskriftene, der det står følgende: "…døren må ha en åpningskraft på under 30 N mellom 0º og 30º grader.

Ikke alle dørlukkere på markedet bidrar til at dørene oppfyller kriteriene, mens DORMAs dørlukkere er testet av tredjeparter og kan dokumentere sin evne til å frembringe lav åpningskraft. Dette bidrar til at dørene oppfyller byggtekniske forskrifter. Uten jevnlig vedlikehold av alt dørutstyr kan motstanden for å åpne og lukke økes i den grad at brukernes evne til å gå gjennom døren påvirkes. Åpningskraften bør derfor kontrolleres med jevne mellomrom.

Branndører

Interne branndører er en viktig del av brannsikkerheten i bygningen. De utsettes for slitasje gjennom konstant åpning og lukking, og de kan bli raskere nedslitt enn andre brannsikrende elementer i bygningen hvis de ikke vedlikeholdes.

Jevnlig kontroll skal utføres av den ansvarlige personen (eier eller beboer) for å undersøke dørenes integritet, låser og beslag.

Omfang og hyppighet for denne kontrollen avhenger av flere faktorer, for eksempel type og hvor hyppig den er i bruk samt driftsforhold for de aktuelle produktene.

Mangel på vedlikehold, misbruk eller hyppig bruk kan forringe døren og ha en negativ innvirkning på dørens ytelse. For å unngå dette bør manuelle branndører kontrolleres hver 6. måned. Det skal legges ekstra vekt på panikkbeslag og nødutgangsbeslag, hengsler, akseltapper og dørlukkere.

teaser_image