Połączenie DORMA i KABA w Polsce

Połączenie DORMA i KABA w Polsce

24 października 2016 r. 

Połączenie spółki Dorma Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Kaba Polska sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

 

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, tekst jednolity ze zm.) spółki:

 

Dorma Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083569, kapitał zakładowy w wysokości 13.400.000 (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy) złotych

 

oraz

 

Kaba Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008935, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych

 

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://www.dorma.com/ i http://www.kaba.pl/ do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 24 października 2016 r., nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

Plan połączenia

wstecz »
pobieranie obrazu
teaser_image