Zastrzeżenia

Zastrzeżenie

1. Zawartość Ofert On-line
Informacje zawarte na naszej stronie internetowej zostały przygotowane z wielką starannością. Jednakże, firma DORMA Polska, nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość informacji tam znajdujących się. Wszelka zawartość jak również oferty podlegają modyfikacji i nie są wiążące. Wiążące informacje mogą zostać przekazane jedynie w odpowiedzi na konkretne zapytanie ofertowe. W szczególności oświadczenia orientacyjne określone terminami takimi jak: "przewidywać", "zakładać", "uważać", "szacować", "oczekiwać", "zamierzać", "móc", "planować", "powinno być" itp. podlegają ryzkom i charakteryzują się niepewnością. DORMA wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia, usunięcia lub zakończenia publikacji ofert lub części stron bez wcześniejszego powiadomienia, na czas określony lub bezterminowo.

2. Odnośniki i Linki do Stron Internetowych Firm Powiązanych
Strona internetowa DORMA zawiera bezpośrednie i pośrednie linki do stron internetowych Firm Powiązanych (tzw. hiperłącza); DORMA natomiast nie ma żadnego wpływu na ich obecny lub przyszły format, zawartość lub prawa autorskie. Niniejszym DORMA wyraźnie odcina się od wszelkich treści zawartych na wszystkich stronach powiązanych. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich linków znajdujących się we własnych ofertach internetowych DORMA jak również tych wykonanych przez osoby trzecie w księgach gości, na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych założonych przez DORMA. Dotyczy ono również linków znajdujących się na stronach innych przedsiębiorstw należących do Grupy DORMA. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstają w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji znajdujących się na stronie internetowej, do której prowadzi link, wyłączną odpowiedzialność ponosi właściciel strony a nie DORMA.

3. Prawa autorskie oraz Prawa do Znaków Towarowych
Wszystkie pliki tekstowe, zdjęcia, grafiki, pliki audio, video i animacje znajdujące się na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi i prawami do znaków towarowych jak również innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
Kopiowanie ich lub wykorzystywanie w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest zabronione bez wyraźnej zgody DORMA lub odpowiedniego posiadacza prawa własności przemysłowej.

4. Odpowiedzialność
Niezależnie od podstawy prawnej, DORMA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z korzystaniem z zawartości niniejszej strony internetowej wyłącznie w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe nie dotyczy szkód wynikających z utraty życia, uszkodzeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu; Odpowiedzialność DORMA związana z odpowiedzialnością za produkt lub gwarancją pozostaje niezmieniona. Niewielkie zaniedbania po stronie DORMA nakładają odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków w odniesieniu do odszkodowania, które przewidziano w przypadku naruszenia obowiązku.

5. Ochrona danych
Zazwyczaj nasze serwery internetowe zapisują jedynie nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedzono, zakładki na naszej stronie internetowej, które zostały odwiedzone, oraz datę i czas trwania wizyty. O ile istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), przekazanie tych danych występuje wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Państwa dane osobowe będą wykorzystane bez Państwa zgody jedynie w celach przetwarzania zamówienia i zarządzania Państwa zapytaniami. Na Państwa życzenie, DORMA chętnie udzieli Państwu informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe mamy zapisane.

6. Pozwolenie na otrzymanie plików Cookies
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, DORMA używa plików cookies. Cookies to małe pliki, które są wykorzystywane na odwiedzanej stronie internetowej umożliwiając tym samym lepszą jej nawigację. Nasze cookies nie są pobierane przez nasze serwery.

7. Umieszczanie Hiperłączy na Stronach DORMA
Umieszczanie hiperłączy na stronach DORMA jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej zgody.

8. Inne
Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania są lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Uzgadnia się, iż nieważne postanowienie zostaje zastąpione prawomocnym rozporządzeniem, które jest jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego. Warunki Użytkowania są regulowane wyłącznie przez prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem klauzul o kolizji przepisów prawnych. O ile jest to prawnie uwarunkowane, sądem właściwym dla wszystkich sporów dotyczących niniejszej strony internetowej jest sąd w Düsseldorfie.

teaser_image