HÅLLBARHET HOS DORMA
 HÅLLBARHET HOS DORMA
 HÅLLBARHET HOS DORMA

HÅLLBARHET HOS DORMA

Vårt engagemang för en hållbar framtid

Andra bilder:
 • Infrax West, Torhout, Belgien

  Infrax West, Torhout, Belgien
 • Aldo Leopold Legacy Center, Baraboo, USA

  Aldo Leopold Legacy Center, Baraboo, USA
 • Bideford College, Devon

  Bideford College, Devon
Om DORMA
contact_boxes

Vårt engagemang för en hållbar framtid

Vi säkerställer att våra värderingar, vårt uppdrag, vår vision och strategi efterlevs genom att genomföra motsvarande ledningssystem och tillhörande processer. Ovannämnda ledningssystem innehåller regler för efterlevnad av lagstadgade föreskrifter, fastställda normer, kundkrav och våra egna kvalitetskrav, samtidigt som de främjar miljövård och -bevarande, effektivt resursutnyttjande och en proaktiv strategi för hälsa och säkerhet.

Med våra högkvalitativa produkter, och omfattande rådgivning och stöd, bidrar vi till energieffektivitet och kostnadsbesparingar i hållbara byggkoncept.

Vi uppfyller kundernas behov och önskemål genom

 • resurseffektivt, programspecifikt och lösningsinriktat produkt- och processutvecklingsarbete, 
 • medverkan i utarbetandet av tekniska regler och föreskrifter, 
 • tillförlitliga produktionsprocesser som uppnås med hjälp av avancerade tillverkningssystem och 
 • leveransverksamhet enligt de allra senaste logistikkoncepten. 


Tillsammans ger dessa aspekter, aktiviteter och attribut både ekologiskt och ekonomiskt sunda och hållbara lösningar som kännetecknas av sin utmärkta kvalitet. Nya processer och produkter införs på grundval av strikta kriterier avseende kvalitet, ekologisk godtagbarhet, energieffektivitet och arbetsmiljö.

Vi strävar efter öppen kommunikation med berörda parter.

Vi undersöker och utvärderar vår verksamhet och våra produkter med avseende på kostnadseffektivitet, kvalitet, förbrukning av naturresurser, miljöanpassning och föroreningspotential, energieffektivitet och -förbrukning, arbetsmiljö och miljöskydd, med syfte att ständigt uppnå förbättringar. Och vi ser till att våra samarbetspartners är involverade i alla förknippade ansträngningar.
Inom DORMA-koncernen försöker vi att genomföra vår kunskap om hållbarhet genom specifika aktiviteter och åtgärder.
Märkbara exempel är användningen av grön el på alla anläggningar i Tyskland och användningen av GoGreen-produkter och -tjänster från Deutsche Post.

Produktdeklarationer (EPD) & (DOP)

Miljövarudeklarationer (EPD) är en globalt erkänd miljömärkning och baseras på en holistisk livscykelanalys i enlighet med ISO 14040/14044. De används för att beräkna byggnaders hållbarhet. Även några av DORMA produkterna är försedda med EPD som du kan hämta nedan.


Hämta miljövarudeklarationer för DORMA produkter
DORMA TS 93 (engelska / svenska)
DORMA BTS 80/ BTS 80 EMB/ RTS 80 EMB (engelska)
DORMA BTS 75 V/ RTS 87 (engelska)
DORMA RTS 85/ RTS 88/ BTS 84 (engelska)
DORMA ITS 96/ TS 97 (english)

DORMA ED 100/ ED 250 (engelska)
DORMA ES 200 (engelska)

DORMA MOVEO (engelska)
DORMA Variflex (engelska)
DORMA Varitrans (engelska)

Nerladdning av allmänna EPD

Dörrstängare (engelska)
Låscylindrar (engelska)
Låshus (engelska)

Hämta medlemscertifikat för "Institut Bauen und Umwelt (IBU)"
Medlemskapscertifikat (engelska)

Byggnadscertifikat

Hur viktig hållbarhet är indikeras också av den omfattning i vilken organisationer runt om i världen - som t.ex. World Green Building Council - uppmuntrar byggandet av ”gröna” byggnader.

Som medlem i diverse organisationer, och en aktiv partner i forskningsprojekt, deltar DORMA i framtidsinriktat utvecklingsarbete både inom företags- och bostadsbyggsektorn.

Internationella certifieringssystem, som t.ex. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), gör hållbarhet för byggnader transparent och mätbar. De hjälper kunderna att utvärdera sina byggnaders ekologiska och ekonomiska särdrag.

Ett urval av världens större byggnadscertifieringar.
Listan gör inte anspråk på fullständighet.

BREEAM, Storbritannien, sedan 1990
CASBEE, Japan, sedan 2001
DGNB, Tyskland, sedan 2008
Green Star, Australien, sedan 2003
HQE, Frankrike, sedan 2004
LEED, USA, sedan 2000

Hämta medlemscertifikat för "German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB)"

Medlemskapscertifikat (engelska

REACH står för Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier). REACH-förordningen (EG nr 1907/2006) är en EU-kemikalieförordning som reglerar tillverkning, försäljning, administrering och hantering av industrikemikalier. Kärnan i förordningen är plikten att registrera alla ämnen som tillverkas i eller importeras till EU hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), kravet på att dessa ämnen utvärderas av Europeiska unionens medlemsländer och genomförande av mer omfattande kontroll av vissa farliga ämnen. Ämnen som klassas som farliga begränsas till vissa tillämpningar eller går igenom en ny europeisk tillståndsprocess.

RoHS står för Restriction of certain Hazardous Substances (begränsning av vissa farliga ämnen). RoHS-direktivet (nr 2011/65/EU) begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter som får säljas i EU. Med tanke på den stora spridningen av ”elektroniskt skräp” är dess syfte att förbjuda användningen av problematiska material från sådana produkter.
Följande ämnen är föremål för begränsningar enligt tillåtna maximala koncentrationer, i viktprocent, i homogena material.
Bly (0,1 %)
Kvicksilver (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Sexvärt krom (0,1 %)
Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1%)
Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %)

Konfliktmineraler

Sedan 2010 har USA-noterade bolag varit tvungna att uppfylla Dodd-Frank-lagen (Wall Street Reform and Consumer Protection Act). Detta medför skyldigheter om offentliggörande och anmälan för sådana USA-noterade bolag om de använder vissa råvaror som kallas konfliktmineraler och extraheras, bryts eller har framställts i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande stater. Detta kan indirekt ge upphov till oro för europeiska företag som verkar som leverantörer till USA-noterade bolag.
Varje år måste USA-noterade bolag offentliggöra, med risk att annars bli ”uthängda” på en lista, huruvida konfliktmineraler från de stater som anges ovan krävs för produkternas funktionella integritet eller tillverkning. De konfliktmaterial som faller under detta krav är:

 • Tantal
 • Tenn 
 • Guld 
 • Scheelit

Men sådana varor betraktas endast som konfliktmineraler om deras produktion och försäljning bidrar till att förse väpnade grupper i Kongo eller grannländer med finansiering eller annat stöd. Om konfliktmineraler krävs för produkters tillverkning eller funktionella integritet gäller en mer omfattande anmälningsskyldighet för USA-noterade bolag (t.ex. vad gäller vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla deras omsorgsplikt i distributionskedjan). Detta innebär inte ett förbud mot användning av konfliktmineraler. Syftet med lagen är att förhindra finansiering av väpnade grupper.
Användning av potentiella konfliktråvaror bör undvikas redan från början närhelst detta är möjligt. Som ett resultat kommer konflikter inom den berörda befolkningen att minska och den humanitära situationen förbättras.

Om du har ytterligare frågor kan du alltid kontakta oss. Skicka din förfrågan till:

materialcompliance@dorma.com