Building Information Modeling at DORMA

Building Information Modeling at DORMA

For us BIM is more than a buzzword

Andra bilder:
  • Building Information Modelling

    Building Information Modelling
Support
contact_boxes

Building Information Modeling at DORMA

För DORMA betyder BIM mer än att bara ladda ner 3D-objekt i olika grafiska format. För oss är BIM ett stöd till våra kunder. Det erbjuder aktuell, pålitlig och noggrann produktdata för planering, byggande och förvaltning av byggnader. Förutom BIM objekt har vi också fokuserat på att erbjuda lösningar och tjänster som omfattar planering och byggande.

DORMA BIM Objekts

Vi har i vårt BIM utbud försökt täcka de centrala produkterna för våra dörrlösningar . När dessa objekt skapades var det för att säkerställa enkel, okomplicerad databehandling genom att hålla objekten så lätta som möjligt.

Moveable Glass Partitions

DORMA HSW BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Moveable Glass Partitions:

Automatic Sliding Door Systems and Operators

DORMA ST FLEX Green BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Automatic Sliding Door Systems:

Automatic Swing Door Operators

DORMA ED 100, ED 250  

DORMA BIM Objects for Automatic Swing Door Operators:

Door Closers

DORMA ITS 96 BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Door Closers:

Skräddarsydda BIM Objekt

Modellerna har till stor del utvecklats och implementerats för Revit (.rfa). För vissa produkter erbjuder vi också Graphisoft ArchiCAD och i neutralt IFC-format.

Komplexiteten av objekten kommer att bero på tillämpning: från enkla, parametrizabla modeller med låg funktionell räckvidd, såsom våra TS 93 dörrstängare och de mer konfigurerbara objekten som våra HSW väggar. Varje BIM objekt har utformats speciellt för att passa behoven i en viss planeringsfas.

BIM efterforskning och initiativ

Building Information Modeling är inget nytt, men för oss som en tillverkare av byggprodukter finns många frågor som fortfarande är öppna eller inte helt besvarade. BIM-processen börjar med tillverkaren av produkter som används i byggnaden. Endast denna tillverkare kan ge en tillförlitlig information om egenskaper, funktioner och priser på sina produkter och garantera deras lämplighet. Dessa är minimikrav när DORMA arbetar med sin BIM strategi.

Vi är involverade både lokalt och på en internationell nivå i olika BIM grupper och arbetsutskott för att säkerställa att utvecklingen av BIM fortsätter att vara i linje med behoven hos våra kunder, med expansion till nya tillämpningar och ytterligare optimerade möjligheter.

Building Information Modeling (BIM)

Förkortningen BIM står för "Building Information Modeling" och hänvisar till den integrerade digitala plan- och byggprocessen för byggnader och konstruktioner. Denna process underlättar samverkan mellan, och integrering av, alla delar inom ett byggprojekt. Samt sömlöst utbyte av all relevant information. I det ideala fallet stöder BIM-processen hela livscykeln för en byggnad: från den preliminära planeringen och byggande till underhåll och, i slutändan, rivning.

BIM Processen

Building Information Modeling är en samarbetsprocess för planering, design, byggande och förvaltning av en byggnad. Tanken är att utbyta data genom att använda en gemensam standard. Den ideala BIM-processen grundar sig i en centraliserad digital 3D-modell av byggnaden (BIM-modell) som fungerar som kärnresurs. Varje deltagare i denna konstruktion bidrar med data till modellen, samtidigt som de har tillgång till två data som skapats av andra. Detta skede består av mindre komponenter (BIM objekt) såsom dörrar, väggar, utrustning etc. 

3D CAD-ritningar uppfattas oftast som enkla, medan BIM objekt är mycket mer komplexa i sin utformning och erbjuder större flexibilitet och operativ användning. Det skapade BIM objektet fungerar som en komponent på byggnaden, och när den laddas in i projektmodellen, tillåter den användaren att se sambandet mellan denna komponent och andra delar av byggnaden; till exempel, skulle en DORMA karuselldörrs objekt ha sina individuella mätningar laddade in i modellen. Programvaran kommer sedan att varna användaren om objektet är större än dess strukturella öppning eller överstiger andra begränsningar.Prototypprojekt i BIM hjälper till att öka effektiviteten på planeringsstadiet, där potentiella sammanstötningar kan förebyggas innan de upptäcks på byggplatsen. BIM objekt gör det snabbare och enklare för arkitekter och designers att förstå och implementera olika dörrlösningar, automatik och andra DORMA produkter. Efter slutförandet av byggnaden, kan informationen hjälpa byggherren och/eller underhållsleverantörer, eftersom alla produkter är tydligt identifierbara och visar när det krävs service etc.

Benefits

Användningen av BIM är mycket fördelaktigt för slutanvändare - och inte bara i byggnadens tidiga stadie; exempelvis, den genererar också giltiga datablad för underhåll. En annan fördel med BIM är att det kan se till att stora mängder material lätt kan hanteras och enkelt laddas upp till en lämplig måttskiss. Så ett dörrbeslagsschema för ett sjukhus skulle kunna ta minuter snarare än veckor att skapa.

Några fördelar i korthet:

  • Färre fel - Problem identifieras på ett mycket tidigt stadium av designen. I slutändan kommer detta att minska kostnader och utgifter.
  • Högre effektivitet - Standarder för datautbyte möjliggör sammanhängande processer och minskad tid för anpassningar och planering av ändringar.
  • Bättre design - Genom att använda högupplösta visualiseringar kan den blivande ägaren se deras byggnad i ett mycket tidigt skede och bättre avgöra designen.
  • Minskade risker - förvaltare kan förbättra driftsäkerheten. All information är lättillgänglig över hela livscykeln.


Den största effekten har BIM på de totala byggkostnaderna. BIM-processen leder till en förskjutning i beslutsfattandet under planeringsprocessen. Detta genom att man skapar en 3D modell långt innan detaljplaneprocessen, vilket möjliggör för ansvariga att simulera konstruktionen och byggprocessen innan åtgärderna utförs på plats. Alla fel i det här skedet är mycket billigare att eliminera än senare i processen.